• 27 januari 2012

  Tegearre mei fotograaf Tryntsje Nauta ferhuze Sibe Jan Kramer ein ferline jier nei Berlyn. De Moanne wie benijd nei syn earste erfaringen as Fryske ûntwerper om utens.

 • 18 november 2011

  De eksposysje dy’t oant en mei 11 desimber te sjen is yn Galerij De Lawei yn Drachten, hjit ‘Dragers’. Wat is in drager? In drager is in transportmiddel, de bringer fan it boadskip, it doek dêr’t it skilderij op skildere is, it papier dêr’t de letters op steane. In figurant yn de foarstelling. De trije keunstners dy’t harren wurk sjen litte yn dizze eksposysje hawwe [...]

 • 18 november 2011

  It begryp ‘design’ hat in bysmaakje: eksklusyf, orizjineel, kwaliteit. In bysmaakje dat ek wol ‘goede smaak’ neamd wurdt. Yn alle opsichten it tsjindiel fan it mishipte monstrum dêr’t Rein Hofstra him yn it Swettenûmer fan de Moanne wakker oer opwynt: it nepkastiel fan Mantgum. Dat is oan alle kanten fout. It ûntwerp is basearre op in ûnbetroubere tekening fan it oarspronklike gebou. Dy tekening is [...]

 • 15 oktober 2011

  Men kin net libje sûnder saken dy’t simpele moai binne! Siswize fan ’e Guno-stam út Ivoarkust   Design, dé tsjoenspreuk fan ’e hjoeddeistige maatskippij. Design, Lifestyle en gean sa mar troch. In minske soe hast tinke dat hy of sy der net mear by heart as der gjin neo-futuristyske Italiaanske Espresso-Lavazza of Bezzera Domus Galatea kofjemasine yn ’e hûs stiet, dan libje jo ommers net [...]

 • 15 oktober 2011

  Nei in nûmer oer de Swette en in spesjaalnûmer oer boeken, komme wy dizze hjerst al wer mei in ‘special’. Foarlopich is it ús lêste special, mar it tema fan dit nûmer, design en arsjitektuer, blykt oan de oare kant sa ynspirearjend te wêzen foar redaksje, meiwurkers en abonnees, dat wy besletten hawwe om oare jier geregelder omtinken te jaan oan dit ûnderwerp. En dan [...]

 • 1 oktober 2011

  DIRK VAN GINKEL -  ‘Het plezier dat je aan een boek beleeft, wordt versterkt als de fysieke verschijningsvorm ook bijzonder is.’ Zo verwoordt Gert Jan Slagter de toegevoegde waarde van zijn vak. Slagter werkt voor bekende opdrachtgevers als het Haags Gemeentemuseum, Museum Belvédère en Steven Sterk Utjouwerij. Stuk voor stuk klanten die een goede en onderscheidende boekverzorging belangrijk vinden. De lezer doet er mooi zijn [...]

 • 1 oktober 2011

   GRYTSJE SCHAAF -  ‘Dit fertsjinnet elk dochs?’ Op de grutte houtene bank yn it lân efter it ynterieurkompleks yn Twizel sjocht Gjalt Pilat út oer it fjild. In iepene man, dúdlik grutsk op wat er opboud hat, mar der wilens somtiden wat mei oan. It liket wolris as at it him allegearre oerkaam is. Sûnder plan en sûnder byld fan wat it wurde moast is [...]

 • 1 oktober 2011

  MARC VLEMMINGS -  Van de uit Friesland afkomstige studenten van de Design Academy Eindhoven keert na hun afstuderen een klein deel terug naar deze provincie. Sommigen blijven in Eindhoven, anderen trekken de wereld in. Marc Vlemmings, designpublicist en redacteur van het designmagazine Items, sprak met vijf van hen. Met ruim zevenhonderd studenten is de Design Academy Eindhoven een van de grootste opleidingen voor ontwerpers in [...]

 • 1 oktober 2011

  BERT LOOPER -  Een Friese bijdrage aan internationaal avant-garde design 1950-1970 In 1921 werd te Huizum Fristho, de Friesche Stoel- en Houtwarenfabriek, opgericht. In 1924 verhuisde het bedrijf naar Franeker. Al snel verkeerde Fristho in de voorhoede van meubelvormgeving en -design. In de jaren 1950-1970 drong Fristho door tot de absolute top-5 van het Nederlandse meubeldesign en vertegenwoordigde Fristho ook internationaal de stroming van het [...]