Blomlêsgedonder – Kollum Arjan Hut

Publisearre op 11 juli 2023

In moanne as wat lyn fielde ik al dat der wat rommele oan de hoarizon, der hong wat  yn de loft, in frjemde, nuvere spanning. Stilte fan wantrouwen foar in stoarm fan ûntefredenheid. Men wie dwaande  in nij oersjoch fan de Fryske poëzy gear te stallen, erges yn in keuken op it Fryske plattelân.”

Dit boekje bevat een interessant overzicht van en een kleine bloemlezing uit het werk van tien belangrijke Friese dichters in de 21e eeuw / Dit boekje jout in nijsgjirrich oersjoch fan en in lytse twatalige blomlêzing út it wurk fan tsien wichtige Fryske dichters fan de 21 iuw.

Arjan Hut syn kollum oer Naar gelang het Noorden, skreaun sûnder foaroardiel en foarkennis en foarlêzen yn de Podcast Gabrielle en Arjan Bedoele it Net Ferkeard fan ferline wike tongersdei.

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels