Gabrielle en Arjan Bedoele it Net Ferkeard: No sa!

Publisearre op 6 juli 2023

S. de Schiffart

Moatst tsjintwurdich in Gofundme-akkount oanmeitsje ast in patatsje helje wolst. In nije rubryk, “No Sa”: Gabrielle har kollum, oer de tiid. Arjan lêst ek in kollum, oer Naar gelang het noorden. Sipke de Schiffart skreau in poepgedicht foar it projekt Wjerspegelje fan City of Literature. Wêrom drinke we gjin bargemolke? Frouljushaat wie eartiids hiel gewoan, blykt út sitaten fan Anton Tsjechov en Schopenhauer.

Gabrielle is nei alle gedachten ôfstudearre as dit online komt en wie foar it earst yn har libben yn Berlyn. It ferlitten pretpark foel wol ôf. Dêr is it iten noch wol te beteljen. Arjan hat syn lêste rit oant djip yn de Fryske Wâlden hân mei boargemaster Oebele Brouwer en syn Walddichterskip sit der no echt op. Der is muzyknijs oer Nyk de Vries, de Tigers fan Greonterp en der is lang om let wer ris in Frisian Metal Massacre LP útkaam! Fierder is der poezy fan Gerard Marcel de Jong, Fryslân, live yn de Gouden Leeuw!

HARKJE \m/

Shortcuts:

0.00 Gerard Marcel de Jong “Fryslân” Live yn De Gouden Leeuw

28.40 Gabrielle har kollum oer tiid

54.35 Arjan syn kollum oer blomlêsgedonder

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels