Utnoeging Moannejûn

Publisearre op 9 februari 2011

De redaksje fan ‘de Moanne’ en de Stichting de Moanne noegje jo fan herten út foar in foardracht fan de folgjende sprekkers: Jan Hooghiemstra, Albert Smit, Sjoerd Bottema, Peter de Haan, Arjan Hut en Douwe Huitema.

De presintaasje fan de jûn is yn hannen fan Ernst Bruinsma. Dizze jûn is de fyfde yn de rige dy’t ‘de Moanne’ organisearret, om net allinnich op papier mar ek op tal fan oare wizen in poadium te jaan oan al wa’t goed skriuwe kin en skerp tinke. Graach drinke wy mei jimme nei ôfrin in glês.

Plak: Gysbert Japicx-seal Tresoar, Ljouwert (Bûterhoeke 1)
Datum: 1 maart 2011
Tiid: 20.00 oere

Opjefte foar 22 febrewaris by Hilda Top: h.top@tresoar.nl

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels