‘Us’ museum?

Publisearre op 8 juni 2016

BERTUS MULDER – 

De nije direkteur fan it Fries Museum is helder: “Zijn er mooie plannen rondom Popma? Doen! Hij is van ons allemaal.” Mar neffens de nije direkteur foldocht it wurk fan Popma net oan de kriteria dy’t it museum him stelt: is it relevant, is it ynternasjonaal fan belang? Fernijend? Sa net, wêrom soe it museum it dan dwaan? De latte fan it Fries Museum is heech. En it museum is fol.

 

Wat ik mis yn de opstelling fan Kris Callens, is it net foarbygean oan de ynwenners fan dizze provinsje.

 

De diskusje oer de ynfolling fan it nije en fernijde Fries Museum sa’t dy fan de kant fan Kris Callens fierd wurdt, foldocht my net.

Yn it foarste plak kin ik wol sizze dat de keunstners – sa’t dy bygelyks organisearre binne yn de keunstnersferiening FRIA – slim teloarsteld binne oer de net-kreative, ôfhâldende opstelling fan it Fries Museum. Neffens ús hawwe se yn it Fries Museum net genôch sicht op de omfang en kwaliteit fan it wurk fan Popma. Mar jo moatte miskien ek wat langer yn de provinsje meirûn hawwe om soks te witten. Ien, foar my ferrassend foarbyld: as jo de âlde trep fan it Provinsjehûs opgongen, kamen jo prachtich glêswurk fan Popma tsjin, as it my net mist út de jierren fyftich.

Mar der is noch wat oars. Yn in foarich libben as bestjoerder fan de provinsje Fryslân haw ik heftige diskusjes fierd mei bestjoer en direksje fan it Fries Museum. Wat ik dêryn altiten wer miste, en no ek sa bot mis yn de opstelling fan Kris Callens, is it net foarbygean oan de ynwenners fan dizze provinsje. Ien fan de grutste toppers wat besikersoantallen oangiet wie de útstalling ’Salút au Monde’, yn it romrofte jier 2000. De besikers kamen foaral foar hiel ‘gewoane’ en bekende Fryske keunstners. Der wie herkenning – dit wiene ús keunstners, en dêrtroch waard it Fries Museum wer in bytsje ‘ús’ Museum.

It Fries Museum hat Fryske keunstners lang links lizze litten. It like derop dat it oars wurde soe. It nije Fries Museum woe ‘ús’ museum wurde. Hat Kris Callens der aan fan wa’t dy ‘ús’ binne?

 

Bertus Mulder,

Foarsitter FRIA, âld provinsjaal bestjoerder

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels