• 20 mei 2019

  ARJANNE NIJP -  Yn it lytse keukentsje fan melklokaal voor hedendaagse kunst op it Hearrefean, bewûnderje trije mannen in boek. Albert Oost fan de galery lit it proefeksimplaar fan de bondel Ryzji yn it Frysk sjen oan dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga en keunstner Jochem Hamstra. In stevich griis kaft, en mei read jern ynbûn mei de hân. "Ryzji hie in litteken op syn gesicht, dêr refereart [...]

 • 8 februari 2017

  ELSKE SCHOTANUS -  It Hearrenfean is mear as sport allinne. Al profilearret it Gouden Plak him as sportstêd, sels ha ik oan ien sportkompleks genôch, dat it wie net foar it item sport dat ik snein oanwêzich wie by 'De Voorbeschouwing'. Under dy flagge wurdt, sûnt 2014, yn Grandcafé 'Het Gerecht' in diskusjefoarum op priemmen set oer sport, kultuer, wolwêzen en ûndernimmerskip. Snein wie de [...]

 • 19 mei 2016

  TSJOMME DIJKSTRA – Ynspirearre troch sinnen dy’t er om him hinne hearde, wurke tekener, skilder Jochum Hamstra (1962) yn de ôfrûne jierren oan in bysûnder boek: it boek fertelt en toant in ferhaal dat situearre is yn in wrâld, opwinend, geheimsinnich en somtiden sinister, sa’t men dy ken út graphic novels of de surrealistyske films fan bygelyks regisseur David Lynch.   'Vandaag heb ik een [...]

 • 6 februari 2015

  ABE DE VRIES -  Stimd slik hjit de bondel gedichten, skilderijen en foto’s dy’t dichter Hein Jaap Hilarides en byldzjend keunstner Hendrik Elings ferline jier yn it noardlike waadljocht útjûn hawwe. In Biltse titel foar in boek dat de noard-Fryske kust besjongt: de swiere klaai, it bûtendykse lân, de fiere útsjoggen, de leechte, it neat. ‘Stimd’ kin hjir betsjutte ‘op klank brocht’, mar ek: ‘in stim [...]

 • 21 oktober 2014

  De serie A-vier vouwvellen waarin de v voortdurend van vorm veranderd zijn klaar. De vellen zullen in beperkte oplage (veertig of vijftig stuks van elk vel) worden gedrukt om zo zelf te vouwen. In het filmpje een korte instructie.

 • 16 september 2014

  JANNEWIETSKE DE VRIES -   Ofrûne snein iepene deputearre Jannewietske de Vries yn Melklokaal op It Hearrenfean de eksposysje mei wurk fan Sies Bleeker. By dizze gelegenheid spruts sy de folgjende taspraak út.   Achte minsken, freonen fan Sies, Hjoed binne wy hjir byinoar om yn wurd, tinzen en byld eare te jaan oan Sies Bleeker. Ik fyn it prachtich dat Minke Postma en Albert [...]

 • 27 juni 2014

  Na het selecteren en groeperen van een serie woorden en symbolen met de letter v en soms de ‘logica’ van de letter daarin, wil ik deze visueel laten transformeren op een serie gevouwen vellen papier A-vier. (v van vellen, vouwen, A-vier ;) Bekijk take 'vijf' van een proefopstelling, 'van vaste v > vloeiende v'.      

 • 12 juni 2014

  De V is anders dan alle andere letters. De V is veelzijdig en heeft een sterke symboolwaarde. Bijvoorbeeld het V-teken handgebaar welke meerdere betekenissen kent: o.a. twee – een nonverbaal teken voor de hoeveelheid twee, victory – als teken van overwinning, vrede of vriend – wordt in deze zin wereldwijd gebruikt door vredesbewegingen, time-out – bij kinderspelen in Vlaanderen, ezelsoren – hierbij maakt men het teken vlak achter iemands hoofd waardoor men de twee vingers boven het hoofd van deze [...]

 • 7 mei 2014

  Voortdurend veranderde v van vorm…