• 3 oktober 2016

  MONIQUE FLINKER -  Mei oare eagen sjen nei it wurk fan Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Dat is de útdaging foar 24 keunstners yn it projekt ‘Besiele troch Alma-Tadema’. Harren kreaasjes binne fan 14 oktober ôf te sjen yn Tresoar. De ien wie al bekend mei it wurk fan Alma-Tadema, foar de oar is it ien grutte ûntdekkingstocht. Mar alle 24 dielnimmers meitsje eigen, nij wurk. [...]

 • 26 augustus 2016

  MONIQUE FLINKER -  ‘Het gaat ontzettend goed met Leeuwarden.’ Dy konklúzje lûkt arsjitekt Bauke Tuinstra út Burdaard. Ljouwert hat nei jierren it imago fan ‘It sil noait wat wurde’ fan him ôfskodde. In analyze fan de Ljouwerter binnenstêd. It sintrum fan Ljouwert brûst wer. De stêd ûntwikkelet him. De projekten folgje mekoar yn rap tempo op. En dat is moai, fynt Bauke Tuinstra fan TWA [...]

 • 26 april 2016

  MONIQUE FLINKER - Noch minder as twa jier foar de start fan Kulturele Haadstêd en de grutte linen wurde lang om let sichtber. Ein maart krigen de oarspronklike bidbookprojekten definityf in grien of read ljocht. "We zijn de bidbookfase nu echt voorbij. We moeten nu gaan bouwen aan het programma." It nije ûnderkommen fan Kulturele Haadstêd, yn de eardere smederij yn de Blokhúspoarte, is miskien [...]

 • 11 september 2015

  MONIQUE FLINKER -  Musea en teater. Twa keunstfoarmen mar dochs in wrâld fan ferskil. Dêr’t besikers fan in museum sjogge nei keunst dat al klear is, wurdt it publyk yn in teater meinaam yn it proses. De foarstelling wurdt net allinnich belibbe, mar ek besjoen. Keunstner Caro Kroon en dramaturch Hans Brans út Ljouwert ferwurkje beide keunstfoarmen no yn ien optreden. "We noemen het een [...]

 • 23 juni 2015

  MONIQUE FLINKER -  Bêste ynwenner fan Fryslân. Hoe giet it mei jo? Nee, echt. Hoe giet it mei jo? De wrâld om jo hinne feroaret hieltyd mear. Is dat in goeie ûntwikkeling of net? En wat foar ynfloed hat dat op jo en hoe’t je jo fiele? Boppesteande fragen steane sintraal by it nije Fries Sociaal Planbureau. Ferline wike wie de lansearring fan de nije webside. [...]

 • 30 april 2015

  MONIQUE FLINKER -  As in boek oerset wurdt yn in oare taal, ûntstiet der in bysûndere bân tusken skriuwer en oersetter. In hast ûnsichtbere, want beide moetsje elkoar eins noait. Dochs sieten oersetter Jantsje Post fan Winaam en skriuwster Monika Held út Dútslân ferline wike neist elkoar op de bank by útjouwerij Cossee yn Amsterdam. Fiksje skriuwe oer Auschwitz. In dapper beslút. Mar skriuwster Monika [...]

 • 17 november 2014

  MONIQUE FLINKER -  De omkearde wrâld, dêr liket it wol wat op. Mei in spegel op de noas rin ik troch de hal fan de Kanselarij yn Ljouwert. De rûte dy’t ik folgje moat, stiet útstippele op it plafond. Mar dan ferspringt it plafond. Doar ik noch fierder te rinnen? Hiel foarsichtich set ik noch in stap. It liket as stap ik de ôfgrûn yn, mar [...]

 • 7 oktober 2014

  MONIQUE FLINKER -  Skriuwe is in ûnsichtber fak, fynt Floortje Schoevaart (38). Of net? De Amsterdamse tekstskriuwster dy’t sûnt koarten yn Waskemar wennet, wûn dit jier de Willem Wilminkpriis. It berneliet ‘Op de markt’ fan Schoevaart koe op de measte wurdearring rekkenje fan de sjuery. Dy wie entûsjast oer de ferskate emoasjes dy’t it liet – skreaun foar in ôflevering fan Sesamstraat – behannelet. Schoevaart [...]