See, see, do wide see

Publisearre op 23 maart 2013

Op 23 maart is der yn it Hannemahuis yn Harns in sympoasium oer de see yn de Fryske literatuer. De lêzings wurde fersoarge troch Nanne Kalma (lietekultuer), Tryntsje van der Steege (proaza) en Bert Looper (moderne poëzij). It program set útein mei in koarte histoaryske ynlieding troch Meindert Schroor.

Graach yn it foar opjaan by Tresoar, ynfo@tresoar.nl of tillefoan 058 – 789 0 789.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels