• 25 februari 2015

    GERBEN DE VRIES -  Sinds SC Heerenveen en FC Groningen beide in de eredivisie voetballen is er elk jaar weer sprake van twee heuse noordelijke derby's. De supporters van de clubs - beide op zijn best subtoppers - vinden het in principe niet erg van elke willekeurig andere club te verliezen, maar deze onderlinge wedstrijd dienen gewonnen te worden. De situatie werd wat gecompliceerder toen [...]

  • 23 maart 2013

    Op 23 maart is der yn it Hannemahuis yn Harns in sympoasium oer de see yn de Fryske literatuer. De lêzings wurde fersoarge troch Nanne Kalma (lietekultuer), Tryntsje van der Steege (proaza) en Bert Looper (moderne poëzij). It program set útein mei in koarte histoaryske ynlieding troch Meindert Schroor. Graach yn it foar opjaan by Tresoar, ynfo@tresoar.nl of tillefoan 058 - 789 0 789.

  • 10 december 2007

    MARITA DE JONG -  Ald-rjochter Rienk Wegener Sleeswijk fielt him Frysk yn ieren en sinen. Dochs praat er de taal net. Hy fynt dat dêr wolris te folle de klam op lein wurdt. ‘Dan sluit je een groep buiten’. Sleeswijk is noch altyd tige aktyf op it mêd fan de kultuer. Hy wie fan 1986 oant 2005 foarsitter en ponghâlder fan de Ottema Kingma Stichting, [...]