Roelof Koster – J

Publisearre op 18 april 2014

Sjoch, it wurdt gjin letter, gjin ‘J’. Taal nimt het paad werom, it wurdt wer byldtaal, dêr’t it mei begûn. Tsjintwurdich binne bylden universeel, earder wiene dy eksklusyf fan de keunstner. Bylden sprekken mear as taal útlizze kin. Ik meitsje nije Fryske hiërogliefen.

Kijk, het wordt geen letter, geen ‘J’. Taal gaat weer terug, het wordt weer beeldtaal, waar het mee begon. Tegenwoordig zijn beelden universeel, vroeger waren ze exclusief van de kunstenaar. Beelden spreken meer dan taal kan uitleggen. Ik maak nieuwe Friese hiërogliefen.

 

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels