• 10 november 2015

  RYNK BOSMA -  It is koart dei foar Corrie Grupstra want op 20 novimber moat har útstalling yn Tresoar foar inoar wêze. Dan sille der ûnder oare tsien portretfoto’s út it keunstwurk dat Grupstra makke foar it Alfabetprojekt fan de Moanne te sjen wêze dy’t allegearre as mienskiplik tema de fraach 'Wêr bisto thús' ha. In dochs spannend debút foar Grupstra. Foar Grupstra wie it in [...]

 • 6 oktober 2015

  De seleksje foar de Noordelijk amateur Film Festival is bekend en de film 'O' dy't Sanne Hiddema makke foar it Alfabet Projekt fan de Moanne is nominearre! Lokwinske Sanne! Oer de film 'O': de foarm en it lûd fan de letter ‘O’ binne byinoar brocht yn in live-performance bassearre op ymprovisaasje. Konsept, rezjy en produksje: Sanne Hiddema. Meiwurkers: Elmar Kuiper en Grytsje Schaaf (lûd), Marlien [...]

 • 27 maart 2015

  Ek de letter 'Z' is klear! In prachtige bydrage fan fotografe Tryntsje Nauta. Hier: Saska Wagenvoort. It ûntstean fan it nije Alfabet fan tichtby folgje en alle bydragen fan de Alfabet-keunstners oant no ta besjen? Sjoch hjir foar it Alfabet-dossier mei mear as 100 bydragen!        

 • 2 maart 2015

  De foarm en it lûd fan de letter 'O' binne byinoar brocht yn in live-performance bassearre op ymprovisaasje. Konsept, rezjy en produksje: Sanne Hiddema. Meiwurkers: Elmar Kuiper en Grytsje Schaaf (lûd), Marlien Seinstra en Afke Brennikmeijer (dûns). Camera: Marijn Buitenwerf, Michiel Kloppenburg en Jurgen Bakker. Montaazje: Marijn Buitenwerf. Mei tank oan: Timen Rienstra. Sjoch ek: www.sannehiddema.nl      

 • 16 december 2014

  Met de oproep van de Moanne om te participeren in het ontwerp van een nieuwe collectie van letters en alfabet ontstaat een tweestrijd. Is het als ontwerper wel nodig om nog eens te kijken naar iets dat al zoveel vormen heeft aangenomen? Is vorm in deze vraag wel interessant? Hoe uniek, of pluriform deze ook mag worden of zijn. Wie vorm uit taal haalt, houdt klank over. [...]

 • 12 december 2014

  Het is een mooi proces geweest om aan het project te werken. Ik heb bijzondere inwoners van Friesland ontmoet, met vakmensen samengewerkt en ben mezelf onderweg ook regelmatig tegengekomen. Ik ben blij met de uitkomst ervan. Het is een 'gewichtig' boek geworden (oplage van 4) van ruim anderhalve kilo dat aangeraakt, bekeken en gevoeld wil worden.        

 • 9 december 2014

  De foarm en de klank fan de letter O binne troch ûnder oaren dûns byinoar brocht yn ien live-performance. Dizze performance is registrearre mei fiif kamera's wêrûnder ien rjocht fan boppe. It einresultaat sil te sjen op de side fan it Alfabet Projekt en de eksposysje. Stim: Elmar Kuiper en Grytsje Schaaf, dûns: Marlien Seinstra en Afke Brenninkmeijer, film: Marijn Buitenwerf, Michiel Kloppenburg en Jurgen Bakker, [...]

 • 4 december 2014

  Tiid foar in update. It nije Alfabet kriget stadichoan syn foarm. Underwilens hawwe wy fan inkelde Alfabet-keunstners al in definityf einbyld ûntfongen. Sadra't alle letters klear binne, sil it nije alfabet presintearre wurde op in Moanne-Live eskposysje. Dêrneist binne wy fan doel om it nije Alfabet ôf te printsjen yn de papieren útjefte fan de Moanne. Wy hoopje ynkoarten ek de lêste digitale ynstjoerings foar [...]

 • 2 december 2014

  Hjir in geheimsinnich fotootsje. Fierders bin ik sa goed as klear, mar ik moat wol wat opbouwe, ik haw in plak noadich fan ûngefear 3 x 3 meter.