• 10 november 2017

  Fan 16 o/m 26 novimber is elkenien fan herte wolkom op de tentoanstelling fan it Alfabet-projekt fan de Moanne dêr't keunstners harren eigen artistike draai jûn hawwe oan it alfabet. Begjin 2014 hat de Moanne keunstners, foarmjouwers en skriuwers útnoege in plan yn te tsjinjen om foarm te jaan oan ien fan de letters fan it alfabet. Neist in protte nasjonale ynstjoerings waarden der ek plannen [...]

 • 10 november 2015

  RYNK BOSMA -  It is koart dei foar Corrie Grupstra want op 20 novimber moat har útstalling yn Tresoar foar inoar wêze. Dan sille der ûnder oare tsien portretfoto’s út it keunstwurk dat Grupstra makke foar it Alfabetprojekt fan de Moanne te sjen wêze dy’t allegearre as mienskiplik tema de fraach 'Wêr bisto thús' ha. In dochs spannend debút foar Grupstra. Foar Grupstra wie it in [...]

 • 27 maart 2015

  Ek de letter 'Z' is klear! In prachtige bydrage fan fotografe Tryntsje Nauta. Hier: Saska Wagenvoort. It ûntstean fan it nije Alfabet fan tichtby folgje en alle bydragen fan de Alfabet-keunstners oant no ta besjen? Sjoch hjir foar it Alfabet-dossier mei mear as 100 bydragen!        

 • 2 maart 2015

  De foarm en it lûd fan de letter 'O' binne byinoar brocht yn in live-performance bassearre op ymprovisaasje. Konsept, rezjy en produksje: Sanne Hiddema. Meiwurkers: Elmar Kuiper en Grytsje Schaaf (lûd), Marlien Seinstra en Afke Brennikmeijer (dûns). Camera: Marijn Buitenwerf, Michiel Kloppenburg en Jurgen Bakker. Montaazje: Marijn Buitenwerf. Mei tank oan: Timen Rienstra. Sjoch ek: www.sannehiddema.nl      

 • 16 december 2014

  Met de oproep van de Moanne om te participeren in het ontwerp van een nieuwe collectie van letters en alfabet ontstaat een tweestrijd. Is het als ontwerper wel nodig om nog eens te kijken naar iets dat al zoveel vormen heeft aangenomen? Is vorm in deze vraag wel interessant? Hoe uniek, of pluriform deze ook mag worden of zijn. Wie vorm uit taal haalt, houdt klank over. [...]

 • 12 december 2014

  Het is een mooi proces geweest om aan het project te werken. Ik heb bijzondere inwoners van Friesland ontmoet, met vakmensen samengewerkt en ben mezelf onderweg ook regelmatig tegengekomen. Ik ben blij met de uitkomst ervan. Het is een 'gewichtig' boek geworden (oplage van 4) van ruim anderhalve kilo dat aangeraakt, bekeken en gevoeld wil worden.        

 • 9 december 2014

  De foarm en de klank fan de letter O binne troch ûnder oaren dûns byinoar brocht yn ien live-performance. Dizze performance is registrearre mei fiif kamera's wêrûnder ien rjocht fan boppe. It einresultaat sil te sjen op de side fan it Alfabet Projekt en de eksposysje. Stim: Elmar Kuiper en Grytsje Schaaf, dûns: Marlien Seinstra en Afke Brenninkmeijer, film: Marijn Buitenwerf, Michiel Kloppenburg en Jurgen Bakker, [...]

 • 2 december 2014

  Hjir in geheimsinnich fotootsje. Fierders bin ik sa goed as klear, mar ik moat wol wat opbouwe, ik haw in plak noadich fan ûngefear 3 x 3 meter.              

 • 21 oktober 2014

  De serie A-vier vouwvellen waarin de v voortdurend van vorm veranderd zijn klaar. De vellen zullen in beperkte oplage (veertig of vijftig stuks van elk vel) worden gedrukt om zo zelf te vouwen. In het filmpje een korte instructie.