Haadkategory: Literatuer

 • Marrit Jellema

  14 juni 2024

  Comité 30juni-1juli Fryslân organiseert dit jaar opnieuw de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 30 juni en de viering van de vrijheid op 1 juli tijdens Keti Koti | Kadena Kibrá. Deze evenementen markeren een belangrijke periode in de geschiedenis en nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de herdenking en viering in Leeuwarden. In de aanloop naar deze twee evenementen wordt [...]

 • Berend Drent, Erik de Boer

  14 juni 2024

  Erik de Boer is justerjûn yn Dr8888 keazen ta Dichter fan Smellingerlân en folget dêrmei Katherine Nicolai op. Hy naam it yn Café Marktzicht op tsjin Wieger Lindeboom en Bram Zielman. Under it genot fan in lekker bierke, live akkordeon- en trekharmonikamuzyk harken de sjueryleden en oare oanwêzigen nei de foardrachten. ‘Ik hie it echt net ferwachte’, seit De Boer oer syn oerwinning. ‘Ik ha [...]

 • Tryntsje Nauta

  7 juni 2024

  ELSKE SCHOTANUS -   As it om byldzjende keunst giet, lies ik ris, dan is it iennige sjenre dêr’t noch fernijing yn plakfynt, de strip. Soe dat wier wêze, dan jildt it yn elk gefal foar it wurk fan Skelte Siweris Braaksma, fan wa’t meikoarten de ‘ferstripping’ fan Willem Schoorstra syn histoaryske roman Rêdbâd. Kronyk fan in kening (2011) ferskynt. Fernijend as it giet om de [...]

 • Jankobus Seunninga

  6 juni 2024

  Zaterdag 15 juni vanaf 20:00 uur is er weer Poëzie Zaterdag in Café Marktzicht! Dit is het poëzie-evenement van Drachten, waar tal van diverse dichters, singer-songwriters en andere taalartiesten hun kunsten vertonen. Na het grote succes van de voorgaande edities, staan er weer vele woordkunstenaars te trappelen om hun kunsten aan u te tonen op deze 12e editie! Bekende koppen als Bram Zielman, Wieger Oepke [...]

 • 4 juni 2024

  It like wol as wist de nacht myn namme noch en it bêd werkende myn wurgens. Sêft sloegen de tekkens om my hinne. Driuwkeljend oer tsjustere rivieren sliepte ik djipper as ea tefoaren de beammen yn. Myn gedachten, stienne  swannen, liet ik achter.  Yn dit bosk, iepen as in flinter en feroarlik  as in gedicht, siedde ien yn plak fan ûnrêst  kalme fruchten. Tsjok oranje [...]

 • 4 juni 2024

  Op tiisdei 4 juny ferskynt ' Hoeveel woorden', it earste soloalbum fan skriuwer / muzikant Nyk de Vries. Al jierren treedt de eardere Dichter fan Fryslân op mei syn mjuks fan muzyk en tekst. Beharkje it hjir op Spotify. 'Hoeveel woorden ' befettet parlando-nûmers, mar ek echte popsongs, lykas de earste single 'Onze Auke'. In soad teksten binne autobiografysk, lykas dy oer syn âlden ('Spijkers', [...]

 • Gozert

  30 mei 2024

  FROUKJE SIJTSMA - Frysk jeugdteäterselskip Frets stiet sûnt febrewaris op de planken mei de Frysktalige bewurking fan it bekroande berneboek Gozert. It boek en de foarstelling meitsje in soad los. Net allinnich by skoalbern, dy’t mei entûsjasme opgean yn de kleurrike tëaterfoarstelling, mar ek by learkrêften en âlden. Sy wurde útdage om bûten de lyntsjes fan it libben te kleurjen. In werjefte fan petearen mei [...]

 • 29 mei 2024

  Terwijl Ritsko druk is met zijn manuscript, vond hij tussen de regels door nog tijd om weer een podcast te maken. In schrijfpodcast De Zinnen Verzetten #12 zijn alle gesprekken op afstand. Ritsko van Vliet belt met Arjan Dijksma (Het goede heertje) en zijn schrijfcoach Anita Terpstra. Arjan Dijksma Arjan Dijksma, eindredacteur van Langs de Lijn en onderzoeksjournalist voor NOS Sport, is mede-auteur [...]

 • 27 mei 2024

  Snein yn Jorwert, it lokale ytkafee sit om healwei ienen stampfol. Geert Mak sil op útnûging fan de Stichting Herdenking Slauerhoff fertelle hoe’t de ferneamde dichter-skipsdokter yn Jorwert ferskynde. Wat moast er dêr, en hat er ek spoaren achterlitten? ARJAN HUT - De eksploitant fan Het Wapen van Baarderadeel rint by de gasten del om bestellings op te nimmen. It sinneljocht falt rynsk oer it [...]

 • 22 mei 2024

  Yn de earste edysje fan 'de Moanne' yn 2022, wie in ynterview mei Hindirk Hannema troch Arjan Hut te lêzen. Fanwegen it resinte  stjerren fan Hindirk, pleatse wy it stik hjir opnij.   ‘Skriuwe is suvere magy bedriuwe’ Hy draaide al mei yn in coachingsprogramma fan Poetry Circle Leeuwarden. Yn 2021 liet er yn de Westertsjerke alle konkurrinsje achter him en waard er de bêste [...]

 • Hindirk Hannema

  21 mei 2024

  TIALDA HOOGEVEEN - Dichter, skriuwer en performer Hindirk Hannema is foarige wike ferstoarn op 33e jierrige leeftiid. Hindirk wie in bekende yn it literêre sirkwy, wêr't hy in opfallende ferskining wie op it poadium. Net allinnich syn teksten foelen op, mar ek syn foarkommen. Ek oan 'de Moanne' hat hy bydragen levere yn de foarm fan gedichten en in ferhaal. Sels ha ik Hindirk Hannema, [...]

 • Dien L. de Boer

  20 mei 2024

  Jaarlijks organiseert in Pingjum organiseert een kunstweekend met beeldende kunst, muziek, voorstellingen en poëzie. Het werk wordt tentoongesteld of ten gehore gebracht op verschillende plekken in en om Pingjum: in het dorpshuis, in kerken en woonhuizen. Sinds de coronapandemie is daar een buitenexpositie aan toegevoegd, die is te zien aan het schelpenpad langs de rand van het dorp. Omdat de buitenwerken ‘bestendig zijn’, blijven ze [...]

 • 14 mei 2024

  De tijd gaat mis Ynlieding by de The Waste Land Filmposter fan The Waste Land. “Deze foto-film – met een werkelijk prachtige soundtrack van Blaudzun – laat zien hoe de draden van T.S. Eliots beroemde gedicht nog dwars door ons heden lopen. Dichter fan Fryslân Arjan Hut leidt de film in met een persoonlijke reflectie.”(website Slieker, april 2024)ARJAN HUT - The Waste Land. [...]

 • Dichters voor dichters

  9 mei 2024

  Zondagmiddag 26 mei lezen Friese dichters gedichten voor van de Russische dichters Artjom Kamardin (33) en Jegor Sjtovba (23). Beide dichters zijn gevangengenomen, omdat ze zich hebben uitgesproken tegen de oorlog met Oekraïne. Hun gedichten zijn naar het Nederlands vertaald. Een aantal Friese dichters is speciaal voor deze dappere collega's aan het dichten geslagen. Ook die gedichten worden voorgelezen in de Basuin. Aansluitend gaan de [...]

 • 1 mei 2024

  Takom tongersdei 2 maaie meie we los mei it Gaasterlânsk! Altyd al wat mear witte wollen fan dy bysûndere fariant fan it Frysk? Kom dan tongersdei nei de biblioteek yn Balk. Yn in pilotgearkomste geane wy nei wat startposysje is fan ’e minsken mei ynteresse en wat se wolle. Kenne jo al Frysk? Wolle jo Gaasterlânsk leare te praten of skriuwen? Nei in pear wiken [...]

 • Gasterlân, Ria Walstra

  29 april 2024

  Ria Walstra sprekt en skriuwt Gasterlâns, ien fan de dialekten dy't de Fryske taal ryk is. Har soan Joël Hut is dwaande om de stavering en grammatika fan dizze taal fêst te lizzen, én in literêre tradysje te begjinnen yn de taal dy't sprutsen wurdt yn Súdwest-Fryslân. Lês hjir it gedicht 'Gasterlân' fan Ria Walstra. Gasterlân, Ria Walstra

 • Tryntsje Nauta, omslach 'de Moanne' 02-2024

  26 april 2024

  Yn de nijste edysje fan 'de Moanne', ûnder mear Skelte Braaksma oer syn striplân, keunstferbiner Louwrien Wijers oer wat se learde fan keunstners en fotograaf Johannes Bosgra yn wurd én byld.   ynhâld 'de Moanne' 2024 - 02 tekst Janita Baron, Jetske Bilker, Willem Bosma, Tsjerk Bottema, Joana Duarte, Hielke van Duuren, Yvonne Feiten, Anne Graswinckel, Bert de Jong, Marita de Jong, Martsje [...]

 • 25 april 2024

  Op psychedelyske sokken is it noflik podcasten. (Foto: GT) Gabrielle wie op poëzietour en Arjan belibbe gaos op 'e Nacht fan 'e Filosofy. Boppedat wie it op dy dei, 20 april, de dei fan de blower en Record Store Day, falt dat te kombinearjen?Arjan seach Esther de Jong optreden yn KingKong en Gabrielle seach Wiebe Kaspers yn de Mollema Music world. Gabrielle fynt [...]

 • Podium Explore

  24 april 2024

  Afgelopen vrijdag lanceerde Explore the North hun eigen Podium Explore met een feestelijk poëtische ode van De Poezieboys tijdens de voorstelling PEREC. Tijdens deze eerste officiële en uitverkochte avond namen Jos Nargy en Joep Hendrikx bezoekers mee in ‘het ondergewone’, zoals de Franse taaltovenaar Georges Perec het zelfbenoemde. Aanwezigen kregen bijvoorbeeld een enquete in de handen gedru Podium Explore kt waarbij ze antwoord [...]

 • Gysbert Japicx

  22 april 2024

  Deputearre Steaten fan de provinsje Fryslân siket in ûnôfhinklik lid út it literêre fjild foar de advyskommisje foar de Gysbert Japicxpriis 2025. Jo kinne jo belangstelling dêroer oanjaan. Deputearre Steaten rikt twajierliks de Gysbert Japicxpriis út. Dat sil wer barre yn de hjerst fan 2025. Yn 2025 wurdt de priis útrikt foar poëzij. De advyskommisje bestiet út trije leden, gearstald út in foardracht troch Tresoar, [...]