• 11 april 2018

  ELSKE SCHOTANUS - Twa dagen wurke Piiptsjilling, besteande út Mariska Baars, Jan Kleefstra, Romke Kleefstra en Rutger Zuydervelt, gear mei trije Belgyske musisy dy’t foar in pear dagen as artist in residence nei Fryslân kamen, ûnder de titel FEAN ynspirearre troch it tema feangrûn. Yn plak fan in tsjustere, tryste opnamestudio te kiezen foar it artistike klankprojekt mei Joachim Badenhorst, Sylvain Chauveau en Annelies Monseré, [...]

 • 4 april 2018

  ARJAN HUT - As ik tink oan Sigrid Kingma en Geart Tigchelaar op StAnza, it poëzijfestival yn Skotlân, dan sjoch ik Sigrid mei in grutte, blauwe, selsmakke iiskristalshurikenboomerang op it poadium stean te swaaien. Dan sjoch ik Geart dy't op in wetterfyts oer de weagen fan de Noardsee in selfy makket mei in pear boartuorren op de achtergrûn. Mar hoe gong it no echt?   "Jûns stienen [...]

 • 19 maart 2018

  ELSKE SCHOTANUS - Wa’t koartby yn de Prinsetún yn Ljouwert wie, sil opmurken ha dat dêr oan in houten bousel wurke wurdt: it Talepaviljoen MeM. Mirjam Vellinga, projektmeiwurker by de Afûk, giet oer de programmearring.   Net allinne yn it Frysk wurdt in relaasje lein tusken de mem en de taal, sawat alle talen ha dêr in ekwifalint foar. Net frjemd dus dat de foarm [...]

 • 12 maart 2018

  ELSKE SCHOTANUS -  Verdeeld over het jaar, als onderdeel van het programma van LF2018, organiseert de Stichting TIJD – beheerder van de ecokathedraal in Mildam en de Le Roy tuin in Heerenveen – workshops waarin theorie en praktijk van het ecokathedrale denken van Louis G. Le Roy (1924 - 2012) worden behandeld. Het ochtendprogramma wordt verzorgd door kunsthistoricus Huub Mous, eerder werkzaam bij Keunstwurk en [...]

 • 9 maart 2018

  DIRK VAN GINKEL -  Ze zijn er nog. Uitgevers met liefde voor het boek als fysiek object. En ontwerpers en illustratoren die al hun creativiteit aanwenden om die boeken zo goed, zo mooi en zo verrassend mogelijk te maken. Het noorden kent gelukkig zulke uitgevers en ontwerpers. Het zijn er bovendien meer dan je denkt. Stichting Print toont in Pictura in Groningen een mooie dwarsdoorsnede [...]

 • 7 maart 2018

  RYNK BOSMA -  ‘Froulju yn de literatuer’ stiet yn Schaaf City Theater yn Ljouwert op it program by de iepening fan de Boekewike 2018 op sneon 10 maart en ien fan de dielnimsters is Baukje Zijlstra. Mar, miskien noch wichtiger, op dy dei komt ek har earste Fryske roman De koma-korrektor út. In ferhaal oer har heit Tjeerd Zijlstra, dy’t as Indiëgonger ea nee sei [...]

 • 23 februari 2018

  DIRK VAN GINKEL - Museum Belvédère in Heerenveen toont de komende maanden het verstilde werk van de Italiaanse schilder Giorgio Morandi (1890-1964). Morandi wordt wel een painter’s painter genoemd. Een kunstenaar die door vakgenoten zeer gewaardeerd wordt. Dat gaat in elk geval op voor de Friese schilder Jan Snijder, die diepgaand door Morandi is beïnvloed. Een blik op Morandi door de schildersogen van Snijder.   [...]

 • 19 februari 2018

  FREDDY SCHELTEMA & PAUL DE BRUIN - It is tiisdeitemiddei, ein novimber en wy ride nei it Noarden. It is de meast tryste dei fan it jier. De wyn is súdwest mei krêft sân en it is gjin momint drûch. De loften binne griis en tsjuster. Koade giel. We passearje Stiens. "Wat in kloatewaar", bromt Paul. In frachtwein mei oanhinger rydt foar ús en swalket fan lofts [...]

 • 9 februari 2018

  ELSKE SCHOTANUS -  Machteld van Buren, beeldend kunstenaar, woont samen met de dichter en essayist Peter van Lier in de voormalige zuivelfabriek van Marrum. Is het werk uit de beginperiode van haar carrière postmodern en figuratief, momenteel vervaardigt zij indrukwekkende doeken waarop abstracte, met acrylstift aangebrachte lijnenspelen zijn te zien, gelaagd werk waar je als toeschouwer naar kunt blíjven kijken.   De kunstenaar herschikt de [...]