• 16 december 2016

  WILLEM WINTERS - Sosjologen neame it arbeiderskultuer - merke, lieten [meisjongers], [platte] taal - ensafhinne. Philip Snijder is gjin sosjolooch, mar skriuwer. Syn roman 'Zondagsgeld' giet oer it libben op Bickerseilân, in buert yn Amsterdam, it is in tige sletten mienskip mei in eigen kultuer. De haadpersoan, in jonge fan 11 jier besjocht de ferhâldingen op Bickerseilân, dêr't er him net thús fielt. Oarsaak is it ûnderwiis [...]

 • 15 december 2016

  GERBEN DE VRIES -  It oerkomt my oars net sa faak, dat ik in skiednisboek net útkrije kin. Je besykje it nei in pear wiken nochrris, litte it in skoftke lizze en geane dan op 'e nij oan 'e slach, om in jier letter te fernimmen dat it boek noch altyd op de steapel noch út te lezen boeken leit. Frustrearjend. Dat oerkaam my foarrich jier [...]

 • 23 juni 2016

  HUUB MOUS -  ‘Als tussen 1938 en 1945 paus Pius XII, geheel gehuld in het wit en met zijn bekende gespreide armen, in een pausmobiel aan de poort zou hebben gebonsd van Dachau, Auschwitz of Theresienstadt, dan zouden velen daarbuiten en velen daarbinnen de woorden hebben geroepen waarmee allen op die Romeinse Synode in 495 paus Galesius toejuichten: ‘Vicarium Christi te videmus!’ (Wij zien u [...]

 • 24 mei 2016

  MARRE SLOOTS -  Nei 70 jier lang om let nij boek oer oarlochstiid yn Grou Wa wie de ferrieder fan de fersetsgroep fan Grou? Jierrenlang wie dat de fraach dy’t it doarp oan de Pikmar dwaande hold. Mar deroer prate, dat die men net nei de oarloch. It hie west. Yn dy swijsume mienskip groeide skriuwer Ulke Brolsma op. As jonkje lies Brolsma it boek [...]

 • 12 mei 2016

  GERBEN DE VRIES -  Us omke Graddus gie net yn alles hielendal mei syn tiid mei. Dat wol sizze, hij buorke goed, mar wegere lange tiid in trekker oan te skaffen. Hy wie in echte hynsteman en brûkte noch oant begjin jierren santich fan de foarrige ieu hynders foar de wein. Swarte Friezen, dy't simmers in brune rech krigen. Ik wit noch hoe't it fielde om [...]

 • 6 mei 2016

  MARRE SLOOTS -  “Ik ha Jo yn it kistke sjoen. Hielendal ûnbeseard, gjin skramke te sjen. Hja liket stoarn te wezen troch de loftdruk. Is it net in griis?” Op 17 septimber 1944 misten 215.000 kilo oan Alliearde bommen har doel, de fleanbasis by Ljouwert. Yn stee dêrfan rekken se Bitgum, Bitgummole en Ingelum. It boppesteande fragmintsje komt út in brief út it famyljeargyf fan [...]

 • 13 april 2016

  GERBEN DE VRIES -  Wederopbouwarchitectuur? De meningen hierover zijn sterk verdeeld, maar als er een volksreferendum over werd gehouden dan werden de meeste jaren vijftigwijken binnen twee jaar platgegooid. Architecten en studenten kunstgeschiedenis kunnen er wel lyrisch over worden. Ik citeer maar even: 'Mooie jarenvijftigarchitectuur is rijk aan details: fraaie metselverbanden (siermetselwerk) en subtiele verwerkingen van geglazuurde stenen en prefab sierelementen. Uitkragende vensters en in- [...]

 • 8 maart 2016

  GERBEN DE VRIES - In protte minsken hawwe noch altyd it idee dat sawat alle joaden yn de Twadde Wrâldkriich troch oproppen en razzia's oppakt en strookrjocht nei Westerbork transportearre binne. Foar in wichtich part wie dat ek sa, mar der wie ek in kategory minsken dy't earst yn in wurkkamp sieten. Oer dizze groep manlju, want dêr ha wy it oer, giet it boek [...]

 • 2 maart 2016

  GERBEN DE VRIES -  Wy hawwe it der wolris oer mei freonen: kinne jimme famyljeferhalen dy't âlder binne as dy oer pake en beppe? Berop en wenplak fan oerpake en -beppe binne faaks noch wol bekind, mar meastentiids ek net folle mear as dat. Dy ferhalen geane net mear as hûndert, op syn heechst hûndertfyftich jier tebek. Yn tsjinstelling ta bygelyks de adel hawwe wy, [...]