• 4 juli 2018

  RYNK BOSMA -  De knypeach fan no slacht in brêge tusken de tiid dat Odysseus neffens Homerus omdoarme troch in wrâld fol gefaren op wei nei hûs en de tiid dat Fierwei it Kultureel Haaddoarp fan Frikelân 2018 is. Mei Oeds fan Fierwei as alter ego fan dy sa ferneamde Grykse held fan doe en de belibbenissen fan doe binne de kapstokken fan no. Dat [...]

 • 2 juli 2018

  HIDDE BOERSMA - De earste kear dat ik hearde fan Tolkien syn The Lord of the Rings wie yn ‘e kibbutz yn Israël, yn 1999. Tegearre mei Oliver út Kolombia en Pavel út Tsjechië bewenne ik dêr in keamer yn it húske mei de namme The Cuckoosnest. We sieten de middeis nei it wurk op it fjild rjochtop op ús bêden mei it kessen yn [...]

 • 29 juni 2018

  ARJAN HUT -  Yn it Bibelboek Iepenbieringen kundigje de sân toeters fan de apokalyps de ein fan de wrâld oan mei in searje rampen dy't de minskheid hap foar hap útrûgje, as straf foar harren sûnden op benammen it seksuele en religieuze mêd. Drummer Bart fan De Hûnekop en bassist/gitarist Sietze fan Icepick hawwe dêr de namme fûn foar harren nije band/projekt Trumpets of the [...]

 • 18 juni 2018

  KLAAS RUSTICUS - Yn ‘e moannen dy’t oan ‘e offisjele iepening foarôf giene, hong der in opmerklike, wat aparte sfear yn ‘e stêd. In sfear fan spanning dy’t bern hawwe kinne yn ‘e dagen foar harren jierdei. Foarbygongers seagen inoaren glimkjend yn ‘e eagen, sûnder werkennen. In glimke fan in dield geheim dêr’t eltsenien him by belutsen fielt en nimmen it rjochte fan wit. En ôfrûne sneontejûn wie it [...]

 • 15 juni 2018

  RYNK BOSMA -  De grutte giele bank dobbert aansens fan plak nei plak as dekôr fan de foarstelling Zout West  dy’t yn Starum  útein sette. Neam it dobberjend muzykteater dy’t yn tsien foarstellingen syn ljocht skine lit oer de ‘Zuiderzee’, de ‘Zuiderzeewet’ dy op 14 july 1918 der troch kaam. Pealtsjes út de skiednis dy’t tsjinje as ramt foar in fertelling dy’t rûnút hylarysk neamd [...]

 • 11 juni 2018

  ARJAN HUT - As it oan de hjoeddeistige foarsitter fan 50Plus lein hie, dan sieten de goed fyftich besikers freedtejûn op it Hofplein yn de rein te harkjen nei beierdmuzyk en foardrachten fan Fryske dichters. Doe't Geert Dales boargemaster wie, woe er ommers de Wilhelminabeam omlizze litte foar in better útsjoch fanút syn wurkkeamer. Mar de befolking kaam yn opstân en de beam stiet der [...]

 • 8 juni 2018

  ARJAN HUT -  "Dit is gjin heavy metal mar perfekte pop”, skriuwt Jacco de Boer op syn Facebook oer Prequelle, de nije Ghost. Itselde sentimint ek yn de kommentaren op metalblog Blabbermouth, 'this is not metal'. Mar Ghost is fansels sa heavy metal as Ronnie James Dio.   Melodieus, ferliedlik en folslein heavy sa't 'our father in hell' dat bedoeld hat.   Nee, gjin einleaze [...]

 • 6 juni 2018

  RYNK BOSMA - De aksje yn de foarstelling Een Jammerlijck Klaachlied yn de St. Gertrudistsjerke yn Warkum begjint al betiid. De minsken steane om de Waag hinne as der ynienen rebûlje is. Skipper Hendrik Pruyt wurdt opbrocht, om’t hy in Menist is en dus yn de eagen fan de Spanjaarden in ketter.   In skiednisleske fan de middelbere skoalle sûnder ferdjipping, mar ek te flak [...]

 • 1 juni 2018

  JOSSE DE HAAN -  Yn de wike dat ien fan de grutste wrâldskriuwers ferstoar – Philip Roth en syn alter ego’s – krige ik de Koarte Skiednis fan de Fryske Literatuer (‘Salang’t de beam bloeit’) yn mar leafst fjouwer talen. Roth - literatuer pur sang - en de Koarte Skiednis? Ik haw sa myn twifels no’t de ‘pulpprodusint’ KFFB (Anne Wadman), en Hylke Speerstra – ‘quasi [...]