• 3 april 2015

  INGE NICOLAIJ -  Der wurdt faak sein dat de digitale revolúsje foar in bepaalde 'nepheid' soarget. Alles moat sa moai mooglik wêze. Yn reklames sjogge wy laitsjende minsken en gjin soargen. Yn tydskriften sjogge wy froulju yn'e fjirtich sûnder sellulitis. Photoshop. Dit fenomeen jildt net allinne binnen de kommersjele fotografy. Ek op sosjale media lykas Facebook sjogge wy inkeld hichtepunten: sjoch myn fakânsje ris. Sjoch ris nei de goeie sifers dy't ik helle haw. [...]

 • 26 februari 2015

  INGE NICOLAIJ -   Wat ferwachtsje jo te krijen as men seit dat hja neat hawwe wolle? 

Wat wolsto op dyn jierdei ha? 

Neat. Myn gefoel seit dat dizze fraach ek oan de man op de foto steld is. Lykas in soad mannen hoecht hy neat. Mannen hawwe gjin ferlet fan snypsnaarkes. Mannen wolle sokken, rûkersguod of wat oars dat se sels al keapje soenen. En dochs hearst dan wer it faaks iuwenâlde 'neat'. 

Om dan [...]

 • 18 februari 2015

  ARJAN HUT -  It is ien fan de films dêr't yn de tsjustere krochten fan it ynternet it botst om socht wurdt. Guon minsken beweare dat se him sjoen ha, op in âlde FBI-ynstruksjebân, of dat se de identiteit fan de filmster kenne. It giet om de Babushka-film, in amateurfilmke sketten op 22 novimber 1963 yn Dallas. It lit de moard op president Kennedy sjen, [...]

 • 16 december 2014

  INGE NICOLAIJ -  Ik herken dizze foto. Ik herken de kontoeren, de foarm en ek it tafreel. Ha ik yn it leger sitten? Nee. Wol hawwe ik ferskate kearen yn grutte groepen libbe. Grutte groepen minsken dy't allegearre yn sels opsette tenten sliepten. Wy moasten allegearre nei deselde wc. De omstannichheden wiene oars as thús. 'Earmhertich' soene guon minsken sels sizze. Unbekenden waarden bekenden, guon sels freonen. Mei [...]

 • 27 november 2014

  INGE NICOLAIJ -  ‘Gemaakt op 26 juni 1937. 11 juni: Vader en moeder 25 j. getrouwd’   Elkenien hat de pronk oan. Sa te sjen hawwe de froulju ek knap wat tiid yn it hier stutsen. It yntrigearret my dat alle dochters itselde kapsel hawwe, lykas harren mem. Mannich famke soe anno 2014 de doar sa net út wolle, mei in kapsel dat op dat fan harren mem liket. [...]

 • 1 oktober 2014

  INGE NICOLAIJ -  In prachtige foto. De skeve hoarizon fertelt my dat de foto nei alle gedachten fluch makke is. Yn in opwâling. Muoike, sa neam ik har foar it gemak, makket in seksy pose op it momint dat sy de kamera sjocht. De fotograaf is sa fokust op muoike en it momint, dat hy de topless frou op de eftergrûn net sjocht. Of miskien wol? As ik [...]

 • 22 september 2014

  COEN WALTMANS -  Ôfrûne snein waard yn de Sint-Margaretakerk yn Boksum de eksposysje Rondje om de kerk iepene. De eksposysje is in gearwurking tusken Noorderlicht Fotografie en Stifting Alde Fryske Tsjerken en is ûnderdiel fan de Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie dy dit jier yn Ljouwert plakfynt. Lâns acht ferskillende tsjerken yn Fryslân kinne besikers in rûte fan 55 kilometer ôflizze, en meardere eksposysjes fan fotografen besykje. Der is ûnder oare wurk te sjen fan Tryntsje Nauta, Maartje [...]

 • 26 augustus 2014

  De redaksje fan de Moanne siket foto's foar de fotorubryk ‘De lêzende mins – De lezende mens′. De foto-opdracht is in frije opdracht mei as tema ‘De lêzende mins’. Alle bydragen ferskine online en de moaiste ynstjoerings nimme wy op yn ús blêd. Meidwaan? Stjoer dyn bydrage oan de rubryk 'De lêzende mins' nei reaksje@demoanne.nl en wy nimme sa gau as mooglik kontakt mei dy op.   [...]

 • 14 augustus 2014

  SJOERD VAN METEREN - Dit is een foto van Venetië die mij al tijden intrigeert. Hij heet: Panorama dai Giardini Pubblici, Venezia, [gelatina, 21 x 27 cm.] en is van Ditta [= firma] Naya. Het jaartal ontbreekt, maar ik vermoed dat de foto dateert uit de laatste decennia van de negentiende eeuw. Er zijn vier beeldbepalende elementen: links de campanile en kerk van San Giorgio [...]