• 25 januari 2016

  ERNST BRUINSMA – Of it normaal is? Gjin idee, mar jonge froulju kinne hiel ûnwis wêze oer harren úterlik. Ek sy dy’t dat yn earste ynstânsje totaal net útstriele. Dat wie ien fan de earste gedachten dy’t by my opkaam by it sjen fan de foto's fan de jongstoarne Amerikaanske fotografe Francesca Woodman yn FOAM fotografiemuseum Amsterdam. Har ferstjerren is selskeazen. Woodman sels is ek [...]

 • 23 oktober 2015

  INGE NICOLAIJ -  Der is dúdlik wat te fieren op de foto, dêr kinst net omhinne. Slingers, drank, blide minsken en sels in tekening fan in sjampanjeglês oan de muorre. Mar wat falt der te fieren? Soe heit werom kommen wêze fan in lange reis op see? Yn Nederlân is ûnder oaren oan it tal strepen op ien syn skouder de status binnen de marine ôf te lêzen, dat [...]

 • 7 oktober 2015

  JAN VENINGA - Bij mijn vader stond het boekje 'Ljochtsjende kimen' in de boekenkast. Een streekroman van 'de Kristlik Fryske Folksbibleteek'. Hij was liefhebber van ons land, cultuur en taal dus de boekenkast stond vol Frysktalige uitgaven. Kimen. Raar woord. Maar het is wel blijven hangen. Fryske kimen is een langlopend project van mij op Instagram. De eerste #fryskekimen maakte ik ruim 3 jaar geleden. [...]

 • 14 september 2015

  INGE NICOLAIJ -  Ik bin opgroeid yn it noarden fan Fryslân. Op it momint dat ik âlder waard, begûn ik myn omjouwing ferfeelsum te finen. Wat is hjir te dwaan? Der is neat. In pear jier lyn bin ik nei de stêd Grins ferhuze, dêr't ik no trouwens noch altyd mei in protte wille wenje. Wol merk ik dat ik, no't ik al in skoftke net mear [...]

 • 25 augustus 2015

  ELSKE SCHOTANUS -  De Tynje, dêr wie Elske Riemersma, yn 1956 berne yn Amsterdam, as dochter fan in ‘weromkommer’, doe’t sy seis wie, te wenjen kaam. Oars as de measten fan har leeftiidsgenoaten soe sy nei it fuortset ûnderwiis lykwols net yn Fryslân bliuwe. Nei har HAVO-diploma oan it Nassau Kolleezje op It Hearrenfean helle te hawwen ferhuze se nei Baarn om dêr in HBO-oplieding [...]

 • 19 augustus 2015

  Kinderen en hun lievelingsplek in Leeuwarden In het voorjaar van 2015 trok fotografe Elske Riemersma met haar camera de Leeuwarder wijken in. Vol herinneringen aan de speelplekken uit haar eigen jeugd was Elske nieuwsgierig hoe en waar kinderen tegenwoordig spelen. Haar nieuwsgierigheid bracht haar op veel verschillende plekken in Leeuwarden: bij Sanna's moestuin in de Vrijheidswijk, Silvans circus in de Transvaalwijk en Milans diep verscholen [...]

 • 20 juli 2015

  DIRK VAN GINKEL -  Het Fries Museum heeft onlangs ruim honderd foto’s gekregen van Willem van Zoetendaal. Het gaat vooral om werk uit de ‘Rietveldschool’: portretten van onder anderen Céline van Balen, Koos Breukel, Annaleen Louwes en Sara Blokland. Wie is Willem van Zoetendaal? Wat is zijn relatie tot fotografie? En waarom schenkt hij zoveel werk aan het Fries Museum? Amsterdam, de zestiende-eeuwse Oudeschans, niet [...]

 • 8 juli 2015

  INGE NICOLAIJ -  As portretfotografe mei ik sizze dat ik geregeld immen foar de kamera stean ha. Guon minsken litte harren makliker fotografearje as oaren; neam it fotosjenyk. In soad minsken tinke dat fotosjenyk itselde is as moai wêze. Moaie minsken litte harren moai op 'e foto sette. Boppesteande foto lit ús fuortendaalk sjen dat dat net altyd sa is. De frou dy’t op de foto stiet is nei myn idee in 'knappe frou', [...]

 • 3 juni 2015

  INGE NICOLAIJ -  'Vloeipapiergewicht Koki de ‘Mepper’ en Prof. Bokser Ebi Eerste klas held op sokken.' Ik bin nei alle gedachten noch net âld genôch om 'eartiids' te brûken, mar ik doch it dochs. Eartiids, doe't ik likernôch deselde leeftyd hie as de jonge op 'e foto, fûn ik it geweldich om my foar te dwaan as wat stoers. Der binne foto’s fan my mei pylk en bôge, foto’s ferklaaid as sumowrakseler of piraat. As it mar [...]