• 11 september 2015

  MONIQUE FLINKER -  Musea en teater. Twa keunstfoarmen mar dochs in wrâld fan ferskil. Dêr’t besikers fan in museum sjogge nei keunst dat al klear is, wurdt it publyk yn in teater meinaam yn it proses. De foarstelling wurdt net allinnich belibbe, mar ek besjoen. Keunstner Caro Kroon en dramaturch Hans Brans út Ljouwert ferwurkje beide keunstfoarmen no yn ien optreden. "We noemen het een [...]

 • 9 september 2015

  VANESSA SMITH -  De nieuwe tentoonstelling in het Princessehof, 'De 20ste eeuw - keramiek als spiegel van de tijd', laat de bezoeker op een verrassende manier terugkijken op de vorige eeuw. Getoond wordt hoe historische gebeurtenissen en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de maanlanding en vrouwenemancipatie, doorwerken in de keramiek en andere gebruiks- en kunstvoorwerpen. De veelal unieke objecten roepen levendige herinneringen op aan het verleden. [...]

 • 3 september 2015

  FREYA ZANDSTRA -   Oan prealbanketten mei swannen en pauwen út de skilderkeunst fan de Gouden Iuw, oan glezen wyn mei kâlde damp op it glês, bôle dy’t kreaket ast it brekst en pjisken sa seft datst se wol aaie wolst, deroan tinke wy by iten yn de keunst. Oan de âlde masters en hjoeddeistige realististen as Henk Helmantel dy’t yn kersen, knyflok, sipels en [...]

 • 21 augustus 2015

  MARITA DE JONG -  Fisk en Tjits is de namme fan har earste soloprojekt. Yn it wurkhok fan fisker Jan de Vries bringt byldzjend keunstner Tjitske Boersma (Starum 1970) út De Sweach in oade oan Laaksum. Dêr lizze har roots, dêr begûn de fiskerij fan har foarâlden. Heit Sietze Boersma, de fjirde fan in generaasje fiskers is der berne, yn it lêste hûske fan Laaksum. [...]

 • 20 augustus 2015

  EELTSJE HETTINGA -  Yn it Singer Museum yn Laren lûkt it each by ynkommen eins daliks nei it twa meter brede en oardel meter hege wintergesicht De ijsvogels (1891), in doek wêrmei’t de skilder Emile Claus it Frânske ympresjonisme in Flaamsk spoar jaan soe. Dûnker binne de figueren dy’t op ’e wite, grize iisflakten omstippe ûnder in machtige, út in readens skinende loft. De ijsvogels [...]

 • 18 augustus 2015

  Op 29 augustus iepenet 'HAUSER, In multimediaal epos' troch Annemarie Estor en Lies van Gasse. Tresoar en de Moanne noadigje jo fan herten út om hjirby oanwêzich te wêzen. De njoggentjinde-iuwske figuer Kaspar Hauser (1812-1833) ynspirearret al hast twahûndert jier ferskate keunstners en skriuwers. Meast resint lieten Annemarie Estor en Lies van Gasse út Flaanderen harren ynspirearje troch Hauser yn ‘Het boek Hauser’. Beide dichters/keunstners ferrasten elkoar mear as [...]

 • 17 augustus 2015

  TSJOMME DIJKSTRA -  Fan sneon 29 augustus ôf is de eksposysje HAUSER te sjen yn Tresoar. Dizze eksposysje toant it resultaat fan it artistike gearwurkingsprojekt fan keunstners en dichteressen Annemarie Estor en Lies van Gasse oer de mysterieuze figuer Kaspar Hauser dy’t yn 1828 opdoek yn Neurenberch en de wrâld - ynklusyf wittenskip - troch syn ûnbekende komôf oant hjoed-de-dei ta foar in riedsel stelt. [...]

 • 12 augustus 2015

  JURJEN K. VAN DER HOEK -  ‘Door kunst willen we mensen uitnodigen om de schoonheid van het gebied te beleven.’ Op het moment dat Han Steenbruggen in 2009 het terrein van zijn nieuwe werkplek in Oranjewoud oprijdt, is hij onder de indruk van dit prachtige gebied. Meteen borrelt bij de kersverse directeur-conservator van Museum Belvédère het idee op om iets met die ruimte te doen: [...]

 • 5 augustus 2015

  TSJOMME DIJKSTRA -  Wa’t it oanbod oan kultuer bylâns giet, kin net oars konkludearje: yn Ljouwert binne keunstsinnige inisjativen by de rûs. Yn tal fan hoeken fan ’e stêd wurde hjoed-de-dei ynnovearjende aktiviteiten opset. Fan ‘ienmalige’ festivals ta eksposysjes dy’t in poadium oan ferskillende keunstfoarmen biede: de fariaasje is grut. Inisjatyf ta fernijing is der binnen de rûnten fan kulturele ynstellingen, mar likegoed dêrbûten. Der [...]