• 7 november 2016

  ELSKE SCHOTANUS -  Vrijdag, 4 november 2016. Vandaag, ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de kunstenaar, wordt de onlangs opgerichte Stichting Sjoerd de Vries ten doop gehouden. De kunstenaar zet zijn vouwfiets op slot en stapt, de jas aan, de hoed op, het doopsgezinde kerkje van De Knipe binnen. Eens preekte hier, van 1911 tot 1915, Anne Zernike, Nederlands eerste vrouwelijke predikant. Op de kerkbanken, [...]

 • 4 november 2016

  PAUL VAN DIJK -  Ik hie in falske start. Ik tocht dat de útstalling ‘It Font’ fan dichter Eeltsje Hettinga en fideokeunstner Lotte Middendorp yn it Fries Museum wie. Mar, sa die bliken, it projekt wie al ferhuze nei museum Belvédère, yn Oranjewâld. Dat hie ik fansels even better lêze moatten, mar Hettinga en Middendorp binne ek hast net by te hâlden. Hja wienen noch [...]

 • 24 oktober 2016

  TSJOMME DIJKSTRA - Oktober is de moanne fan de Grafyk. Alteast, frijwilligers, keunstners en stipers fan grafyske keunst hawwe de moanne dêr ûnder oanfiering fan grafiekplatform VOG mei-inoar ta útroppen om grafyk ûnder de oandacht te bringen. Yn it hiele lân toane musea, ateliers, galerys dat grafyk anno 2016 fernijende keunst bringt en dat keunstners wiidweidich eksperimintearje mei alle mooglike druktechniken en nije kombinaasjes fan [...]

 • 17 oktober 2016

  ELSKE SCHOTANUS -  Tsjimk Scarse, yn 2005 ôfstudearre oan ArtEZ, de akademy foar Art & Design yn Swol as illustrator, seit in stok achter de doar nedich te hawwen om te tekenjen. As sy earne mei sit, kin dat in oantrún foarmje, in deadline wurket as sadanich likegoed. Twa jier ferlyn wie dat de keunstrûte yn Mantgum, dit jier makke sy tekeningen nei oanlieding fan [...]

 • 3 oktober 2016

  MONIQUE FLINKER -  Mei oare eagen sjen nei it wurk fan Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Dat is de útdaging foar 24 keunstners yn it projekt ‘Besiele troch Alma-Tadema’. Harren kreaasjes binne fan 14 oktober ôf te sjen yn Tresoar. De ien wie al bekend mei it wurk fan Alma-Tadema, foar de oar is it ien grutte ûntdekkingstocht. Mar alle 24 dielnimmers meitsje eigen, nij wurk. [...]

 • 27 september 2016

  HUUB MOUS -  Op 28 april 1958 werd in Parijs in Galerie Iris Clert in de Rue des Beaux-Arts, nummer 3 een bijzondere tentoonstelling geopend. Er was helemaal niets te zien. Alles was wit geschilderd, dat was het. De tentoonstelling heette dan ook Le vide. De kunstenaar Yves Klein, die juist op die dag precies dertig jaar was geworden, had het zo bedacht. Misschien dacht [...]

 • 20 september 2016

  RENSKE BAKKER -  Jan Hamstra twijfelt. Die twijfel is met krachtige beelden vergezeld van opzwepende leuzen in museum Belvédère tentoongesteld. Hamstra is pas net afgestudeerd maar heeft de aandacht van media en tentoonstellingsmakers onmiddellijk getrokken. Zijn afstudeerwerk ‘Manifesto of Doubt’ komt in museale context uitstekend tot zijn recht.   Twijfel is niet erg, dat laat Hamstra zien. Twijfel is de eerste stap naar een kritische gedachtegang [...]

 • 10 augustus 2016

  ELSKE SCHOTANUS -  Dichter-skriuwer, performer, sjonger, akteur, filmmakker en heit, Elmar Kuiper is it allegear. We prate ôf yn de eardere LTS oan de Nijlânsdyk yn Ljouwert, dêr’t er fia Carex in moai grutte atelierromte hiert. It is dêr roetkâld, mar dêr hat er gjin lêst fan as er oan it wurk is. Foar’t Elmar him as skriuwer oppenearre hat er de keunstakadeemje, Minerva, dien. [...]

 • 5 augustus 2016

  VANESSA SMITH -  2015 is een goed jaar geweest voor Saskia Wagenvoort. Ze exposeerde meerdere keren, deed mee aan het Open Atelier in het Fries Museum en haar werk is opgepikt door galeries in Leeuwarden en Den Haag. Toch is ze nog maar drieënhalf jaar bezig met haar opvallende portretten. Haar werk kenmerkt zich door een geheel eigen stijl, die ze zelf omschrijft als ‘mixed [...]