Jongereintaal: gaaf, cool, chill en BG

Publisearre op 18 april 2014

HENK WOLF – 

Mei ús studinten Nederlânsk en Frysk ha wy it gauris oer jongereintaal. Dy is der yn allegear soarten en maten en ús studinten drage alle jierren nije wurden oan, want neat feroaret sa hurd as de taal dêr’t de jongste generaasje him mei ûnderskiede wol. Wat earst ‘gaaf’ wie, wie letter ‘cool’ of ‘chill’ en dat ‘vaag’ foar de jongste generaasje wat oars betsjut as foar my, dêr moat ik soms al efkes goed om tinke.

Miskien is it jo al opfallen dat al myn foarbylden út it Nederlânsk komme. Ik wol net sizze dat jongelju gjin ‘chill’ of ‘vaag’ brûke as se Frysk prate, mar beheind ta it Frysk binne se wis net, se komme rûnom yn Nederlân foar en de taalgrins is blykber faach genôch dat se yn it Frysk ek brûkt wurde.

Lang haw ik tocht dat der gjin eigen Fryske jongereintaal mear wie, dat alle wurden dêr’t jonge minsken har mei identifisearje út it Nederlânsk komme. Mar dit jier ha ús studinten my út de dream holpen. Miskien helpt it dat it studinten fan bûten de provinsje binne, dy’t no staazjerinne op in tige Frysktalige mbo-skoalle. Dy berjochtsje oer in libbene Fryske jongereintaal. Se koenen net alles ferstean, mar ‘BG’ skynt op it heden tige populêr te wêzen. Neffens de studinten hearde der by it útsprekken dêrfan noch in hânbeweging. ‘BG’ is it moderne ‘gaaf’, ‘cool’ of ‘chill’. En it is de ôfkoarting fan ‘Bêst Genôch’.

Wa hat mear foarbylden fan hjoeddeiske Fryske jongereinwurden?

 

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels