Ynhâld nûmer 1

Publisearre op 26 januari 2014

De lêzende mins, Henk Veenstra, Meindert Talma lêst
redaksjoneel, Ynspiraasje
ynhâldsopjefte
Richard de Boer, Krisis regiosjoernalistyk
Ferdinand de Jong, Ringtone
Karen Bies, Koarkjebreidzje
Dirk van Ginkel, Anne Feddema, De inspirerende gloed van geraniums
Wendy Kennedy, Tjeerd Andringa, De ympakt fan lûd
portfolio Nina Peckelsen
Froukje Sijtsma, Gelly Talsma, Hilda Boesjes-Beljon, kultureel ûndernimmerskip
Witte de Vries, Sint Brendan, patroan fan de doalenden
Dirk van Ginkel, Extremen raken elkaar in Dr8888
Bouke van der Hem, Falreep
Elske Schotanus, De IIskeningin, It betsjoenende fan de stêd as poadium
it bêste fan deMoanne.nl
Jant van der Weg, Nynke fan Hichtum as foarbyld
Thomas Oldeboorn, Retro positivo
Niels Lahuis, Praia del Sol: Friese nuchterheid op het internationale podium
Abe de Vries, Wachtsje op de komst fan de Griken, It Minskedûnker X, It Hûs Kostverlooren
Remco Kuiper, By de berte fan in geitelaam
Sjoerd Bottema, Realisme en romantyk
Tamara Schoppert, Sirkus Serendip

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00. In los eksimplaar fan de Moanne kostet €6,50.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]