• 4 februari 2016

  GERBEN DE VRIES - As jonges fan it wetterlân giene wy yn de iere maitiid te aaisykjen. Ljipaaien fansels, mar ek wol dy fan skriezen en strânljippen. Dy fan de skries fûn ik doe de lekkerste. In inkelde kear strûpten wy de overal omheech en toffelen wy troch it wetter nei in merkelnêst. Al seinen wy 'poep' tsjin de swarte fûgel. Wy toarken moai wat yn de [...]

 • 30 maart 2015

  Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma yn it radioprogramma 'Op en út' fan Douwe Heeringa, op Omrop Fryslân: - Pieter Breuker, Ljip en aai yn hert en holle. Wijdemeer, Leeuwarden 2015. € 25,00. www.wijdemeer.nl - Fikry El Azzouzi, Drarrie in de nacht. Vrijdag, Antwerpen 2014. www.uitgeverijvrijdag.be - Jean Echenoz, 14. De Geus, Breda 2015. Vertaald door Martin de Haan. www.degeus.nl

 • 23 mei 2013

  BOUKE SLOFSTRA -  Automatisearring, dêr sit de oast yn alle opskuor en trelit oer de stavering. Om myn part sizze jo automatisearing, en skriuwe jo it sa. Mar ûnthâld it wurd. Want tsjintwurdich is de wurdboekerij net mear in kwestje fan kaartsjes dy’t by de A begjinne en by de W ophâlde, mar fan digitale bestannen dêr’t jo alles yn fine kinne wat jo sykje [...]

 • 16 mei 2013

  PIETER BREUKER -  De Fryske Akademy liket it hêft yn eigen hannen nommen te hawwen troch de provinsjale opdracht om in standertwurdlist foar de stavering op te stellen tagelyk ‘eefkes’ út te wreidzjen mei in list fan standertwurdfoarmen (ferplichte foar it skreaune Frysk yn ûnderwiis en offisjeel ferkear) en ‘ek goed-wurdfoarmen’. By dy eigenmachtige útwreiding giet it yn de taljochting dus net mear om de [...]

 • 3 mei 2013

  NYNKE VAN DER ZEE -  Freed 15 maart presintearre skriuwer, frisist  en sporthistoarikus Pieter Breuker it earste eksimplaar fan in kultuer-histoaryske keatskalinder oan deputearre Jannewietske de Vries. In jier fol keatshistoarje en kultuer, sekuer útsocht en ûnder wurden brocht yn tolve tema’s. De kalinder einiget mei it desimber-tema keunst en lit dat no krekt wer aktueel wêze ôfrûne moanne mei de feiling fan in sulveren [...]

 • 26 april 2012

  PIETER BREUKER -  Op 2 augustus wurdt op It Sjûkelân om de ferneamde PC-keningsbal striden. By it keatsen draait it úteinlings om dy iene priis. It útloven fan de bal hat in lange tradysje, dy’t yn 1883 begûn. Mar de PC-keningsbal hat foargongers en de skiednis dêrfan giet miskien wol oant ein 17de, begjin 18de ieu tebek. In mei keatsgedichten taljochte kultuerhistoaryske syktocht, mei in [...]

 • 8 februari 2012

  Bij uitgeverij Wijdemeer in Leeuwarden is het boek “Kostelijke koopwaar. De handel in Friese kievitseieren 1850 – 1900” verschenen. Het is geschreven door de historicus Pieter Breuker. De aanleiding voor dit bijzondere boek was een negentiende-eeuwse handleiding voor aaisikers met de titel De kunst van het eijer zoeken. Het zoeken naar kievitseieren was in Fryslân tot in de twintigste eeuw vooral een economische bezigheid. Arme [...]