• 25 september 2015

  JURJEN K. VAN DER HOEK - Hij stond al een enkele jaren op het verlanglijstje van Museum Belvédère, maar er deed zich niet eerder een gelegenheid voor zijn werk te tonen. In de tentoonstelling die momenteel in het museum is te zien, heeft Jasper Krabbé (1970) geprobeerd een link te leggen met een zelfportret van Jan Mankes. Want het maken van (zelf)portretten is één van [...]

 • 20 augustus 2015

  EELTSJE HETTINGA -  Yn it Singer Museum yn Laren lûkt it each by ynkommen eins daliks nei it twa meter brede en oardel meter hege wintergesicht De ijsvogels (1891), in doek wêrmei’t de skilder Emile Claus it Frânske ympresjonisme in Flaamsk spoar jaan soe. Dûnker binne de figueren dy’t op ’e wite, grize iisflakten omstippe ûnder in machtige, út in readens skinende loft. De ijsvogels [...]

 • 18 juli 2014

  LIUWE WESTRA -  Op âlde maaie 1909 kaam de keunstner Jan Mankes oan ’e eastlike útein fan it hjoeddeiske Feen te wenjen, doe in offisjeel doarp: ’t Meer, oan de Skoatterlânske Kompanjonsfeart. Foarby ’t Meer begûn Benedenknijpe, en noch wer eastliker Bovenknijpe. Dy beide lêste doarpen binne yn 1970 gearfoege ta De Knipe, dat dêrmei ien fan ’e earste doarpen waard mei in offisjele Fryske [...]

 • 17 juni 2013

  ANNE FEDDEMA -  Einlings, nei in perioade fan in dikke tsien jier restauraasje, renovaasje én ferbouwe, is op 13 april fan dit jier it museum fan arsjitekt Pierre Cuypers wer yn folle gloarje te besjen. En ik sis der fuort mar by dat sels foar in betûfte, bedreaune sjogger as ik sels bin - of mien te wêzen - it besykjen fan it Ryks ek [...]

 • 13 februari 2013

  JAAP KROL -  De redaksje fan de Moanne kaam gear en gear en smiet der doe noch mar in fergadering tsjinoan. It gie oer hippe mar yntusken ek al hast klisjeemjittige tema’s as hoe no fierder mei al dy sosjale media lykas Twitter en Facebook. Jild, dêr gie it fansels ek oer. Om’t jild en sosjale media tiid en tiid opslokten, kamen wy mar net [...]

 • foto: Linus Harms

  1 mei 2009

  KAREN BIES - (foto: Linus Harms) Saskia Bak (1964) is ôfrûne jannewaris beneamd ta de nije direkteur fan it Fries Museum en keramykmuseum it Princessehof. In grutte ferrassing wie dat net. Al tsien jier wie se adjunkt en se foarme sûnt 2006 mei Cees van ’t Veen de Ried fan Bestjoer. Har rol is wol feroare: sy is no it gesicht fan it museum en [...]

 • 1 november 2005

  RUDY HODEL - It Frysk-eigene skynt wer op ’e politike agenda te stean. Dêrom woe ik it dizze kear oer de tentoanstelling ‘Vorm(en)taal; een veelzijdig portret van Huug Pleysier’ ha. Dy tentoanstelling waard dizze simmer – fan 10 juny oant en mei 1 july – holden yn it Harmoniegebouw te Grins. Huug Pleysier wie tsien jier lang in wichtige Fryske keunstner. Syn wurk waard sels [...]

 • 1 november 2005

    THOM MERCUUR - Yn 1947, 21 jier âld, reizge Willem van Althuis ôf nei Amearika. By in boer yn New Jersey ferhierde er himsels as komelker, makke de stâlen skjin en pripte mei behelp fan in stôk mei in izeren puntop efterlitten papier. Hy waard dêr net lokkich fan en kaam yn 1950 werom nei Fryslân, dêr’t er begûn mei in oplieding ta strjitmakker. As [...]

 • 1 maart 0207

  YME KUIPER - ‘Een portret kan groot zijn, grooter dan de oneindige lucht, grooter dan de heerlijkste buitendag, het portret toch kan het leven, de ziel der afgebeelde weergeven, de ziel die de schoonheid kan zien naar de mate zijner grootheid (…)’. Jan Mankes, 20 juni 1911  Zes jaar lang heeft de schilder Jan Mankes in Friesland gewoond en gewerkt. Dat was van 1909 tot [...]