• 15 mei 2014

  HENK WOLF -  'Studinten skriuwe striemin Nederlânsk' stond er op 29 april op itnijs.nl. De kop vatte de conlusie samen van een onderzoek dat Mik van Es en Anouk van Eerden hebben uitgevoerd onder Nederlandse eerstejaarsstudenten. Ze hebben de kwaliteit laten beoordelen van teksten die de studenten hebben geschreven. Die kwaliteit was allesbehalve hoog: op de universiteit maakten studenten per pagina gemiddeld zo'n veertig fouten, [...]

 • 18 april 2014

  HENK WOLF -  Mei ús studinten Nederlânsk en Frysk ha wy it gauris oer jongereintaal. Dy is der yn allegear soarten en maten en ús studinten drage alle jierren nije wurden oan, want neat feroaret sa hurd as de taal dêr't de jongste generaasje him mei ûnderskiede wol. Wat earst 'gaaf' wie, wie letter 'cool' of 'chill' en dat 'vaag' foar de jongste generaasje wat [...]

 • 25 maart 2014

  WENDY KENNEDY -  "Der wurdt ien wekker yn it folsleine tsjuster en der is wat mei in skacht en in slinger dat hiel eng is. Mear sis ik net want dan ferklap ik it hiele ferhaal", fertelt Bert-René Luimstra oer it earste boek dat de nije útjouwerij fan Fryske boeken, Regaad, útjout. Luimstra is ien fan’e trije oprjochters, neist Peter Boersma en Anne Tjerk Popkema. It [...]

 • 11 maart 2014

  HENK WOLF -  Ein febrewaris wie ik mei in groep dosinten en studinten Frysk yn de East-Dútske dielsteat Brandenburch. Yn it suden dêrfan wurdt fanâlds de minderheidstaal Nedersorbysk praat. Der binne noch sa'n fiiftûzen sprekkers en dy binne hast allegear boppe de sechstich. Yn it ûnderwiis wurdt fan alles dien om de kennis fan it Nedersorbysk yn stân te hâlden. Der binne sels skoallen dêr't [...]

 • 12 februari 2014

  HENK WOLF -  Bertus hat faak in spikerbroek en in jaske oan, Driek ferskynde gauris yn in pak mei in dwarsstrikje foar en Twan ferskynt almeast yn in kreaze broek en in fleurich bloeske. Binnen Nederlân bestiet in soad ferskaat as it om klean giet. Uneinich grut is dat net: tulbannen, mûntsepijen en peniskokers moatst mei in lampke sykje, skamlappen, harnassen en tropehelmen sjocht men [...]

 • 22 januari 2014

  HENK WOLF -  Voor een herwaardering van de aanspreekvorm ’gij' heb ik nog nooit iemand horen pleiten. Voor een ’gijlieden' trouwens ook niet. Die vormen zijn uit het dagelijks taalgebruik verdwenen. Ze zijn vervangen door ’jij', ’u' en ’jullie'. Herinvoering van die oude vormen is ook niet mogelijk, daarvoor is de connotatie te sterk. Haast iedereen zal ze als ouderwets, archaïserend aanvoelen. Vandaag stond er [...]

 • 14 januari 2014

  HENK WOLF -  Us talen feroarje allegeduerigen. Dat hawwe wy faak amper yn 'e rekken, mar it is al sa. Fansels, der binne in pear feroaringen dêr't de ûnderwizers ûnder ús fan ôfpraat hawwe dat se se bestride moatte. Dy meitsje har al goed in ieu drok om 'hun zijn stom' en ek alwer tsientallen jierren om 'sy bliuwe praten' of 'ik gean sliepen'. Dat [...]

 • 26 november 2013

  HENK WOLF -  "Stellen Sie sich mal einen Trottel vor", zei ik. Dat was niet zo moeilijk voor de zestig mensen die naar mijn praatje luisterden, want achter het raam van onze congresruimte had zich even tevoren de eilanddwaas geposteerd. Met gekke loopjes, een opgestoken middelvingers en rare gezichten probeerde hij de aandacht van het publiek van de sprekers af te leiden. Wanhopig probeerden een [...]

 • 11 oktober 2013

  HENK WOLF -  Is it slim as in taal útstjert? Nee, fansels net. Spitich miskien, sa't it spitich is dat der gjin dinosaurussen oer binne, mar net ien by syn rjocht ferstân leit der wekker fan dat de dinosaurus wei is. It is wol slim as talen lijerich wurde. Dat is in foarstadium fan útstjerren en dat stadium kin heel lang duorje. Sokke lijerige talen [...]