• 26 juni 2019

  MALTSJE DE RIDDER-JANSMA -  Op de langste dei wurdt yn kafee Marktzicht yn Drachten nota bene it koarte ferhaal yn it sintsje setten. In inisjatyf fan oersetster Martsje de Jong en skriuwster Hilda Talsma, ek om it gat dat yn de jierlikse Fryske boekemerke fallen is op in oare manier op te foljen. Fiif renommearre auteurs waard om in nij, koart ferhaal frege en der [...]

 • 30 maart 2017

  RYNK BOSMA -  "Je moatte it minsken oan de doar tabringe", sa seit skriuwer Ferdinand de Jong fan Boarnburgum. De yn 1969 yn Oranjewâld berne De Jong makke as skriuwer syn debút yn 2010 mei Guozzeflecht en is ûnderwilens al dwaande mei in seisde roman. Ek is hy sneons as kollumnist warber foar Omrop Fryslân. Dêrneist is hy de man dy’t de ea sa ferneamde [...]

 • 30 juni 2016

  BERT DE JONG -  ‘Taal wurdt droegen troch literatuer’ As in tongerslach kaam it nijs op Fryslân del: it is mei it brûken fan it Frysk fiif foar tolven. Mar it aparte is dat it nijs fan bûten de provinsje kaam. Yn Fryslân werkent men it byld net. Ferbjustering is der oer de konstatearre delgong yn it brûken fan it Frysk. Tiid foar in tsjinlûd. [...]

 • 1 december 2015

  Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma sneon yn it programma ‘Op en út’ mei diskear Gurbe Douwstra. Live fanút kafee De Bak yn Ljouwert: - Ferdinand de Jong, De Nova Scotia staazje. Bornmeer, 2015. - Nyk de Vries, Renger. De Arbeiderspers, 2015.    

 • 22 mei 2015

  ARJAN HUT -  It Frysk Diktee waard op woansdei 20 maaie útstjoerd troch Omrop Fryslân, mar de opnamen wienen in dei earder, yn de Steateseal op it Provinsjehûs yn Ljouwert en dat hie grutte konsekwinsjes foar de sfear: ferslachjouwers dy't der graach live by wêze woenen, moasten dagenlang ombelje en harren meast delikate netwurken ynskeakelje om út te finen hoe let it barren krekt begjinne [...]

 • 27 december 2014

  Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma ôfrûne sneon 27 desimber 2014 yn it programma Op en út fan Douwe Heeringa, by Omrop Fryslân: - Ferdinand de Jong, Bedoarne hannel. Friese Pers Boekerij, Ljouwert 2014. www.friesepersboekerij.nl - Sinclair Lewis, Babbitt. Vertaald door Paul Bruijn. Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam 2014. www.vanoorschot.nl - Alexander Münninghoff, De stamhouder. Een familiekroniek. Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam 2014. www.prometheusbertbakker.nl

 • 18 augustus 2014

  Achte hear Hiemstra, Wylst de skûtsjes in machtige slach oer stjoerboard makken, de keatsers alles oan de hang hienen en de ljeppers in geweldige útsprong sjen lieten, draaide de wrâld aldergelokst gewoan troch. Mei bommen, raketten, kalshnikovs, terreur, synisme en sadisme. En lies ik it yndrukwekkendste boek sûnt lang. 'Terugkeer Ongewenst' van Charles Lewinsky. Basearre op it wiere libben fan de Joadsk-Dútske akteur en filmregisseur [...]

 • 25 juni 2013

  Oan Jannewietske de Vries, Dep. Kultuer Fryslân – Ljouwert Pieter Steinz, Directeur Nederlands Letterenfonds – Amsterdam Bert Looper, Directeur Tresoar – Ljouwert Hendaye-Frânsk Baskenlân/Ternaard-Fryslân, 25 juny 2013. Achte De Vries, Steinz en Looper, wy – in tal Fryske skriuwers – ha mei ferbjustering kennis nommen fan de list fan 10 Fryske boektitels sa’t dy op de Frankfurter Buchmesse yn de hjerst fan dit jier presintearre [...]

 • 15 februari 2012

  De fiifde Rink van der Velde-priis is woansdei wûn troch skriuwer Ferdinand de Jong fan Boarnburgum mei it boek It dak fan de wrâld. De literêre priis wurdt ien kear yn de twa jier útrikt foar in boek yn it Frysk of yn in Fryske streektaal dat in breed lêzerspublyk oansprekt. Ek moat it boek yn de geast fan de yn 2001 ferstoarne Rink van der [...]