• 10 februari 2012

    De sjuery fan de Rink van der Veldepriis makket, yn oerlis mei de ynstellers fan de priis, de gemeente Smellingerlân en de Frieser Pers Boekerij bv, hjirby de kânshawwers bekend foar de Rink van der Veldepriis 2012: Hidde Boersma - De gewoanste man Ferdinand de Jong - It dak fan de wrâld Bart Kingma - Griene simmer Margryt Poortstra - Kofje ferkeard Willem Schoorstra - [...]