• 7 juli 2014

  KAREN BIES -  De telefoan gie. It wie Bert Looper, licht oerémis. De eksposysje fan Fristho-meubels yn Museum Martena soe hast iepene wurde en se hiene te min. Oft se myn dressoir trije moanne liene mochten. Ik haw in prachtich Fristho-kastje en in swak foar Bert, dus sei ik ja. Myn bern fregen wêr’t har knutselspul dan sa lang hinne moast. ‘Net seure,’ sei ik, [...]

 • 24 januari 2013

  Woansdei 23 jannewaris makke Onno Hoitinga, ôfdielingshaad ynnovaasje en ûntwikkeling Philips Drachten, de winner fan de Philips Jongeren Designpriis 2012 bekend. Edzard Jager fan Menaam en Frouke Engel fan Jirnsum krigen de priis takind foar it GGD-Sense spul. In spul dat bedoeld is om de jongeren dy’t yn oare kultueren opgroeid binne, oer seks en relaasjes te learen. Frouke Engel (16) folget de oplieding ‘product [...]

 • 15 oktober 2011

  Men kin net libje sûnder saken dy’t simpele moai binne! Siswize fan ’e Guno-stam út Ivoarkust   Design, dé tsjoenspreuk fan ’e hjoeddeistige maatskippij. Design, Lifestyle en gean sa mar troch. In minske soe hast tinke dat hy of sy der net mear by heart as der gjin neo-futuristyske Italiaanske Espresso-Lavazza of Bezzera Domus Galatea kofjemasine yn ’e hûs stiet, dan libje jo ommers net [...]

 • 15 oktober 2011

  Voor menigeen zal gelden dat, wanneer je het hebt over vormgeving of design, Fryslân nou niet het eerste is waar je aan denkt. Sterker nog: op de kaart van Nederland waar de regio’s voor de creatieve industrie zichtbaar worden gemaakt (Advies Topsector Creatieve Industrie pag. 4) is Fryslân een onontgonnen gebied. Of is het een blinde vlek? Kwantitatief tellen we niet mee, maar kwalitatief? We [...]

 • 1 oktober 2011

   GRYTSJE SCHAAF -  ‘Dit fertsjinnet elk dochs?’ Op de grutte houtene bank yn it lân efter it ynterieurkompleks yn Twizel sjocht Gjalt Pilat út oer it fjild. In iepene man, dúdlik grutsk op wat er opboud hat, mar der wilens somtiden wat mei oan. It liket wolris as at it him allegearre oerkaam is. Sûnder plan en sûnder byld fan wat it wurde moast is [...]

 • 1 oktober 2011

  MARC VLEMMINGS -  Van de uit Friesland afkomstige studenten van de Design Academy Eindhoven keert na hun afstuderen een klein deel terug naar deze provincie. Sommigen blijven in Eindhoven, anderen trekken de wereld in. Marc Vlemmings, designpublicist en redacteur van het designmagazine Items, sprak met vijf van hen. Met ruim zevenhonderd studenten is de Design Academy Eindhoven een van de grootste opleidingen voor ontwerpers in [...]

 • 1 oktober 2011

  BERT LOOPER -  Een Friese bijdrage aan internationaal avant-garde design 1950-1970 In 1921 werd te Huizum Fristho, de Friesche Stoel- en Houtwarenfabriek, opgericht. In 1924 verhuisde het bedrijf naar Franeker. Al snel verkeerde Fristho in de voorhoede van meubelvormgeving en -design. In de jaren 1950-1970 drong Fristho door tot de absolute top-5 van het Nederlandse meubeldesign en vertegenwoordigde Fristho ook internationaal de stroming van het [...]

 • 1 oktober 2008

  Roelof Koster -  Voor menigeen zal gelden dat, wanneer je het hebt over vormgeving of design, Fryslân nou niet het eerste is waar je aan denkt. Sterker nog: op de kaart van Nederland waar de regio’s voor de creatieve industrie zichtbaar worden gemaakt (Advies Topsector Creatieve Industrie pag. 4) is Fryslân een onontgonnen gebied. Of is het een blinde vlek? Kwantitatief tellen we niet mee, [...]