• Portret fan Bach in 1748 troch Elias Gottlieb Haussmann

  8 juni 2023

  MARITA DE JONG -  It is it slútstik fan it Bach-Calov facsimile-project: de presintaasje fan it kommentaardiel Johann Sebastian Bach's Personal copy of Abraham Calov's Bible Commentary History - Significance - Perspectives, ûnder redaksje fan prof. Albert Clement yn Leipzig, de Bachstêd by útstek. Dêrmei komt in ein oan it aventûr dat útjouwer Dingeman van Wijnen út Frentsjer al decennia lang yn ‘e besnijing hat. [...]

 • 18 mei 2017

  ZANDER LAMME -  Zoals bij zo veel generatiegenoten begon de muziekcarrière van Erik Bosgraaf (Drachten, 1980) als kleine jongen op de blokfluit. Maar in tegenstelling tot die vele anderen is hij er nooit meer af te slaan geweest. Inmiddels wordt hij gezien als een van ’s werelds beste blokfluitisten. Vrijdag 26 mei speelt Bosgraaf in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.   "Ik ben ontzettend [...]

 • 27 december 2016

  LIUWE VAN DER MEER -  'Ik rop syn namme tsjin de simmersee', sa begjint Douwe Tamminga it earste gedicht fan syn magistrale syklus In Memoriam, skreaun nei oanlieding fan it ferstjerren fan syn iennichste soan Anne yn 1968. De dichter dy’t it fertriet útraast en him dêr winliken ek gjin ried mei wit. It bliuwt in oangripend byld. Der binne mear dichters en skriuwers dy’t it [...]

 • 18 februari 2016

  ZANDER LAMME - Wereldberoemd werden de Goldbergvariaties, toen pianist Glenn Gould (1932-1982) ze in 1955 opnam. Het betekende voor Gould het begin van zijn roem en zeker ook voor de herwaardering van de muziek van Bach (1685-1750). Of Bach het zelf wat zou hebben gevonden, is maar de vraag. De manier van spelen was een stuk swingender dan Bach had bedoeld. Bedenk daar het norse [...]

 • 18 september 2015

  ZANDER LAMME - Ongetwijfeld is hij niet de enige Friese klassieke componist van voor de twintigste eeuw, toch is de muziek van Reijnoldus Popma van Oevering (1692-1781) de enige Friese klassieke muziek uit die tijd die we nog kennen. Op zaterdag 19 september spelen in Leeuwarden klavecinist Bob van Asperen en organist Theo Jellema werken van hem en tijdgenoten. De musici spelen delen van de [...]

 • 27 maart 2014

  NIELS LAHUIS – De Sneker Noorderkerk is aankomende zondag het decor voor een bijzondere uitvoering van het Amsterdamse Vondelkwartet. Het viertal strijkers voert de werken uit van de Friese componist Paulus Folkertsma. De in 1972 overleden Folkertsma stond bekend als een markant musicus die aan het begin stond van een nieuwe bloeiperiode. Hans Algra, coördinator van organiserende partij het Frysk Muzyk Argyf, legt het bijzondere [...]

 • 1 december 2005

  ERNST BRUINSMA - Sytse ten Hoeve, fanôf 1976 wurksum as direkteur fan it Skipfeartmuseum yn Snits, naam op 17 desimber ôfskie. It wie in sfearfol barren. Wy praten mei him yn Nijlân, yn syn hûs ‘met vele kamers’, oer syn wurksume libben dat nei it ôfskie noch lang net ôfrûn is. De besiker fan it hûs oan de Tramstrjitte wurdt fuortendaalk konfrontearre mei de belangrykste [...]