• 8 juli 2016

  GERRIT DE BOER -  Ik ha myn hiele libben al wat mei Grutte Pier. It ferhaal fan de Fries dy’t ús motto 'leaver dea as slaaf' yn de praktyk brocht. De man fan mear as twa meter mei it grutte swurd. De man dy’t, sa wurdt sein, it sintsje ‘bûter, brea en griene tsiis’, betocht om Hollanners fan Friezen te skieden. En de boer út [...]

 • 9 maart 2015

  ATE GRIJPSTRA -  ‘Toen ik het terugzag, viel ’t me niet tegen’, seit de ynternasjonaal bekende stripkeunstner Dick Matena (1943). Hy hat goed tritich jier yn it bûtenlân wenne en syn stripferhalen waarden ûnder oaren publisearre by Spaanske, Belgyske en Amerikaanske útjouwers. Syn oeuvre waard net allinne bekroand mei de Nederlânske Stripschapsprijs, mar ek mei de Vlaamse Cultuurprijs voor de Strip. Yn de Lege Lannen [...]

 • 6 januari 2014

  ATE GRIJPSTRA - Wittenskiplik sjoen is it net per defininysje ûnmooglik: reizgje troch de tiid. Jo moatte allinne efkes sjen út te finen hoe't jo it ljocht te fluch ôf wêze kinne. Sels behearskje ik de keunst al jierren. Ik doch gewoan de eagen ticht en ... bin wer yn de healtsjustere keuken. Wy binne út de wenkeamer ferballe troch de kofjedrinkende folwoeksenen. Ferfeling slacht ûnmeilydsum [...]

 • 18 januari 2012

  ATE GRIJPSTRA - Renske sjocht it boek lizzen. Wat in frjemd boek, tinkt se ... Op de foarkant stean allegear nuvere tekens en gouden letters yn in taal dy’t Renske net begrypt ... ‘Dit boek is al hiel âld,’ seit Pake. ‘En it is in gefaarlik boek. Do meist der allinnich mar yn lêze as ik der by bin. Ôfpraat?’ Paul van Dijk (1981) is dosint [...]

 • 10 november 2011

  Op de webside Sirkwy.nl wurdt op ’t heden de mooglikheid jûn om oan te jaan wat it earste Fryske boek wie dat je oait lêzen ha. No soe it wol aardich wêze at ik sizze koe dat dat in boek fan Durk van der Ploeg wie, mar it gie om in wurk fan Ulbe van Houten (yndie: De sûnde fan Haitze Holwerda). Van der Ploeg [...]

 • 11 oktober 2011

  foto: Linus Harms UPDATE, Tiisdei 15:27: Fan Matthé ten Wolde, bestjoersadviseur fan deputearre Jannewietske de Vries: "Skriuwer, dichter en essayist Durk van der Ploeg is de winner fan de Gysbert Japicxpriis 2011." GYSBERT EN DE FRUCHT FAN DE FRYSKE YNSTITUSJONALISEARRING “Wy hawwe as sjuery oanjûn dat wy ree wienen om in shortlist op te stellen, mar noch Tresoar noch de provinsje binne dêr [...]