• 20 november 2019

  THEO VAN DER VEER -  Vorig jaar stond AquaSonic al op de poster van Explore The North, kon het helaas niet doorgaan. maar dit jaar krijgt het Friese publiek alsnog de kans deze bijzondere voorstelling bij te wonen. Laila Skovmand is artistiek directeur van Between Music en Robert Karlsson innovatief directeur. Ze creëren innovatieve performance concerten in een hybride van muziek, live performance, beeldende kunst en [...]

 • 6 november 2019

  EELTSJE HETTINGA -  De biografie Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man. Joost Halbertsma 1789-1869 van cultuurhistoricus en letterkundige Alpita de Jong kreeg het afgelopen jaar lovende recensies: een vijf sterrenrecensie in NRC-Handelsblad, lof en hulde in Trouw en op Biografieportaal. Soortgelijke lofprijzingen bij literatuurrecensent Jelle van der Meulen. Toch kreeg de biografie dit jaar geen nominatie voor de Piter Jelles-prijs van de gemeente Leeuwarden. [...]

 • 2 juni 2010

  WILLEM HAANSTRA -  De wrâld fan Aggie van der Meer (82) is boud op nijsgjirrigens. As bern al wie se obsedearre troch de wrâld om har hinne, fan de beam yn de tún oant de muoikes dy’t op besite kamen: wat foar meganisme sit dêr achter? Yn ‘e oarlochsjierren kaam de prangjende fraach nei it wêrom fan de oarloch. In fraach dy’t har nea wer [...]

 • 2 februari 2007

  ELSKE SCHOTANUS -    Zouden ze het uiteindelijk met elkaar aandurven hun onderdanen met stevige hand te leiden uit het land van ieder voor zich, God zegene de greep en na ons de zondvloed?   Aksjefierster It is gjin rigel út Aggie van der Meer har nije roman Oerfeart, it sitaat komt út de Ljouwerter Krante, út in reaksje op de ferkiezingsútslach wêrby’t it CDA [...]

 • 2 juni 2005

  ELSKE SCHOTANUS -  Pauwehôf, it nijste boek van Aggie van der Meer, foel my wat ôf. Hie ik earder net sa optein west oer har fersebondels en har debútroman Lytse roman fan Jon Fels en de ferhaleroman Ûntdekking fan ’e wrâld, dan hie ik har tredde boek, in novelle, al nei in pear haadstikken oan ’e kant lein. Dat is de konklúzje nei likernôch tritich [...]

 • 2 februari 2005

  EELTSJE HETTINGA -  Dûnsjend in famke draait de boartlik ûndogense as de grutte lyryske anargistyske Dame fan de Fryske poëzy Aggie van der Meer linich en muzikaal yn in oerweldigjende rykdom fan bylden har taalarabesken. Har debút, it lyts lyrysk en dramatysk epos De stêd, it bist, de ingel (2000), en de tsjokke, njoggentich siden tellende bondel Hân oan ’e muorre (2002) wurde karakterisearre troch [...]