• Heleen Haijtema, kollaazje 'optocht'

    SIGRID KINGMA -  Diet Huber wie yn wêzen har eigen biograaf en argivaris. Net allinnich bewarre se alles dêr’t har namme op stie, mar se soarge aktyf foar in neilittenskip [...]

  • It Fryske publyk kin fan hjoed ôf online in stim útbringe op ien fan de fyftjin akts, dy’t noch yn de race binne foar in finaleplak fan Liet 2024. It [...]

  • Tryntsje Nauta, omslach 'de Moanne' 02-2024

    Yn de nijste edysje fan 'de Moanne', ûnder mear Skelte Braaksma oer syn striplân, keunstferbiner Louwrien Wijers oer wat se learde fan keunstners en fotograaf Johannes Bosgra yn wurd én [...]

De Moanne - febrewaris 2024 - nr 1

As abonnee fan de Moanne kinsto seis kear yn it jier rekkenje op in prachtich tydskrift op de matte.