Literêr Sirkwy

Publisearre op 15 maart 2011

It Skriuwersboun organisearret op 3 april yn de tsjerke fan Boerum in Frysk en Grinzersk barren mei muzyk fan It Walke Hofstee-ensemble en de dichters: Jetze de Vries, Ruurdtsje de Haan, Are Meijer, Willem Tjebbe Oostenbrink en Jan Bremer.

Tagong: 4,00 euro
Ynrin: 15:00 oere

Mear ynformaasje: www.skriuwersboun.nl

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels