• 15 maart 2011

    It Skriuwersboun organisearret op 3 april yn de tsjerke fan Boerum in Frysk en Grinzersk barren mei muzyk fan It Walke Hofstee-ensemble en de dichters: Jetze de Vries, Ruurdtsje de Haan, Are Meijer, Willem Tjebbe Oostenbrink en Jan Bremer. Tagong: 4,00 euro Ynrin: 15:00 oere Mear ynformaasje: www.skriuwersboun.nl