• 18 augustus 2017

  ARJAN HUT -  Trije katten lizze yn de hûskeamer te sliepen. It hat nachts flink stoarme en reind. ‘Ze stonden vanmorgen behoorlijk gepikeerd te wachten tot ze naar binnen konden’, seit Herman Woltman wylst er twa cappucino's delset. Bûten giselt de rein alwer tsjin de ruten. Ik bin by him yn Drylts op besite om te praten oer de ein fan de gitarist syn band [...]

 • 16 augustus 2017

  LIUWE VAN DER MEER -  Se wurde bewarre yn Stockholm, yn 'e Nydahl Kolleksje fan it Stiftelsen Musikkulturens Främjande, sân blêden giel-brún papier, 30 by 22,3 sm grut, oan beide kanten beskreaun, op elke bledside tolve muzykbalken. Der binne twa kleuren inkt brûkt foar de noaten en fierder steane op 'e earste side wat nammen fan eardere eigeners. It is in fioelesonate, mei flotte hân [...]

 • 9 augustus 2017

  ZANDER LAMME -  Het is een vrolijk gezelschap. De zussen Rianne en Wilma en broer Arjan Jongsma. Alledrie talentvolle musici, samen spelend in een ongebruikelijk en zeldzame bezetting: dwarsfluit, hobo en marimba. Het drietal heeft de muziek van geen vreemde. Vader Oeds speelde jarenlang hoorn bij onder andere het Frysk Orkest, later NNO, en is een gewaardeerd muziekdocent. Een repetitieavond in huize Jongsma. Arjan (1995) [...]

 • 19 juli 2017

  ARJAN HUT -  “Ik haat David Lynch!” Dochter (16) klapt de doar ticht en stoarmet nei har keamer. Net folle letter komt der muzyk fan boppe. 'Music from Twin Peaks', de fertroude soundtrack fan doedestiids. Wy ha krekt via Videoland.nl de earste twa ôfleveringen fan Twin Peaks – The Return sjoen. Dêr ha de leafhawwers 25 jier op wachte. Regisseur David Lynch en skriuwer Mark [...]

 • 18 juli 2017

  ARJAN HUT -  Freddie Scheltema is hikke en tein yn Eaterein en brocht sûnt 2010 trije boeken útt: De Reüny, De Keet fan Anna en Tralies. Mar njonken skriuwer is hy ek rocker en is al sûnt ein jierren santich warber yn de muzyk. Hy makke alris in plaat mei de groep Commoin Brains en brocht as solo-artyst it album 'Fjoer en Wetter' út. Dy [...]

 • 2 juni 2017

  MARITA DE JONG -  Haar eerste kennismaking met een cello was tijdens een open dag bij Parnas. Dana de Vries (Leeuwarden 1993) was vijf jaar oud en wilde meteen spelen op dat bijzondere instrument. Tien jaar later, in 2009, won ze de tweede prijs op het Prinses Christina Concours. Nu studeert ze in Leipzig, heeft een Urlaub-semester genomen en is even over voor een familieweekend [...]

 • 18 mei 2017

  ZANDER LAMME -  Zoals bij zo veel generatiegenoten begon de muziekcarrière van Erik Bosgraaf (Drachten, 1980) als kleine jongen op de blokfluit. Maar in tegenstelling tot die vele anderen is hij er nooit meer af te slaan geweest. Inmiddels wordt hij gezien als een van ’s werelds beste blokfluitisten. Vrijdag 26 mei speelt Bosgraaf in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.   "Ik ben ontzettend [...]

 • 14 april 2017

  ARJAN HUT -  Krekt de cd fan Tigers fan Greonterp trije kear achterinoar oan draait as ik sjonger en tekstdichter Elmar Kuiper belje. Hy nimt kocheljend op. "Harstikke ferkâlden! En dan sille we fannejûn ek noch oefenje foar de presintaasje. Ik moat myn stim mar wat sparje."   Wy besykje in goeie mjuks te krijen fan it sfearyske fan ús muzyk en de stim.   [...]

 • 4 april 2017

  ZANDER LAMME -  De Japanse pianiste Kanako Inoue woont sinds een paar jaar in Cornwerd. Komend weekend, 8 en 9 april, geeft ze twee concerten in haar woonplaats. De pianiste, haar partner Cor Meerding en hun dochtertje wonen aan de rand van het piepkleine Friese dorpje. Inoue en Meerding leerden elkaar kennen na de dood van Meerdings moeder. Voor haar afscheid wilde de familie een [...]