Frjemde ynslûpsels – oanfolling

Publisearre op 7 april 2011

ANNE DIJKSTRA –

Oanfollings fan ‘Oerstallich Hollânsk’ op it stik yn de Moanne nûmer 3, 2011.

arts = dokter
beslisse = beslute, besljochtsje
dale = sakje, omleech gean
deksel = lid
donker = tsjuster
drang = oanstriid, driuw
droom = dream
drukfout = printflater
erch = slim
erfaring = ûnderfining
erge(n)s = earne
erkentlik = tankber
evenwicht = lykwicht
fechtsje = fjochtsje
ferbaasd = ferheard, fernuvere
ferdedigje = ferdigenje
fergadering = gearkomste
fergaderje = gearkomme
ferwenne = bedjerre, ferpopkje
fijn = fyn, fan goede kwaliteit, hearlik, moai, noflik
fleugel = wjuk
froeger = earder, eartiids, foarhinne
gave = jefte, talint
gebeure = barre
geboarte = berte
gedaan (neat ~) = neat wurdich, net goed
gefangenis = finzenis
geheugen = ûnthâld
geloof = leauwen
gerucht = geroft
gesin = húshâlding
gesond = sûn
gesprek = petear
getuge = tsjûge
geur = lucht, rook
gewas = gewaaks
golf = weach
grizelich = yslik, eangstich meitsjend
hoze = eazje
ider = elk
iderien = elkenien
ijsko = iisko
keunstmest = keunstdong
keure = karre
keurich = goed fersoarge, tige goed
kever = tuorre
knuppel = kneppel
kous = hoas
kwalik = kwealik
leven = libje
lijn = line
lol = wille, nocht
lui = loai
maat = mjitte
nerge(n)s = nearne
netsjes = moai, fatsoenlik, kreas
niks = neat
nok = naal
nukken = kueren
oanien = oaninoar, oanhâldend, oan ien stik troch
oantrekkingskrêft = oanlûkingskrêft
oername = oernimming
ôftrede = ôfgean
oven = ûne
pleidoai = pleitrede
rotsak = rotsek
seef = souwe
segen = seine
seker = wis
sendeling = sindeling
silich = begrutlik
skedel = plasse
skeintsje = skyntsje
skerf = diggel
sla = slaad
sleutel = kaai
snelheid = faasje, gong
steeds = hieltyd, altyd
stout = ûndogensk
strater = strjitmakker
streefsifer = doelsifer
streek = gebiet, krite
streve = stribje
swanger = swier, yn ferwachting
ûnderdaan = ûnderdien
ûntroerd = oandien
útlaat = útlit
útsending = útstjoering
wege = wage
welk = hokker

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels