De 8e dag van de week

Publisearre op 27 maart 2013

EELCO VENEMA – 

Midden yn it sintrum fan Ljouwert, deun by ylústere Liwwadder lokaasjes as Zalen Schaaf en Silvia’s Sneupwinkel leit de Sacramentstrjitte. Op nûmer 24 wurdt yn in âlde teaterzaal hurd wurke oan ’De 8e dag van de week’. It stik is skreaun troch de ‘James Dean’ út Polen, Marek Hlasko. De fergeliking jildt foar sawol syn uterlik as foar syn libbenswize. Ek Hlasko is net âld wurden sa’t dat fansels by Enfant Terribles heard. ‘Live fast, die young.’ Jong wie hy ek doe’t er it stik skreau; 22 jier yn 1956. In bern fan ‘e oarloch dus en fan de Sovjet oerhearsking. Hy hat altyd sein dat de oarloch him yntelektueel beheind makke hie.

‘Hoe kin ik no in ferhaal skriuwe, dat net einiget yn dea of destruksje?’ In heftich, mar earlik sitaat. Jong wie Hlasko doe’t er it skreau, noch jonger binne de spilers: Len Pillen en Nuria Zantman fan de JTS. Sy spylje Hlasko’s personaazjes dy’t dreame fan in bettere wrâld as wêryn’t sy harren befine. Tatiana Pratley (ex-JTSer) regissearret de foarstelling dy’t we sjen kinne as lunch- of jûnsfoarstelling yn downtown Liwwadden: Sacramentstrjitte 24.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Opiny,Teater

    HANS BRANS - Een festival van twaalf dagen om een nieuw artistiek leider welkom te heten - dat is een opmerkelijke, nooit eerder vertoonde openingszet. [...]

  • MARITA DE JONG  - Akteur Freark Smink is yn 1948 berne yn Sondel. Hy hat 15 jier as akteur ferbûn west oan it toanielselskip Tryater. [...]

  • Kategory: Resinsje,Teater

    SOPHIE TEKELENBURG - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Van: Sophie Tekelenburg Aan: redactie de Moanne Datum: 28 april 2004 Onderwerp: “Yerma” van Tryater ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beste redactie, Yerma, van de [...]