DadadeMoanne by de drukker

Publisearre op 1 augustus 2023

Sneak peek:

It is dit jier 100 jier lyn dat Kurt Schwitters nei Dr8888 kaam foar syn ‘dada-veldtocht’, mei de bûnte jûn yn Hotel de Phoenix wie it dien mei dada. Dada gie dea yn Dr8888, en dada komt wer ta libben yn Dr8888! Mei in moaie ekspos

Dada edysje

Dada edysje

ysje yn Museum Dr8888 en letter dit jier ek yn de Lawei, en fansels ek de bûnte jûn yn reprize ein septimber. Alle reden foar ‘de Moanne’ om mei Museum Dr8888 in dada-edysje te meitsjen. No by de drukker. Oare wike op de doarmatte.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels