• Vicent Andres Estelles

  19 april 2023

  De dea sil komme, en ik sil net op bêd lizze, net yn de keamer op de bank sitte: ik sil op him wachtsje yn it treppehûs, by myn famylje dy’t fan it plattelân komt, tiptop as stutsen yn sneinsklean fan seeblauwe snjit, mei de strik wat dwers, en it sil net noadich wêze dat er deryn komt: ik sis jim oant sjen, troch de [...]

 • Vicent Andres Estelles

  18 april 2023

  De ferealen It fleis wol fleis. Ausiàs March Der hawwe yn Valencia net twa sa fereale west as wy. Wyld begearden wy inoar fan moarns oant nachts let. Alles stiet my wer foar eagen wylsto de wask ophingest. De jierren giene foarby, einleaze jierren; der is in soad bard. Samar ynienen grypt er my, dy wyn fan de leafde en wy rôlje oer de flier [...]

 • Vicent Andres Estelles

  17 april 2023

  Hjir bin ik te wrâld brocht, hjir bin ik. En om’t bepaalde saken my oerkomme, sjong ik der hjiroer, sis ik se hjir. Hjir bin ik te wrâld brocht, hjir bin ik. Hjir wurkje en tútsje ik. Hjir gean ik dea en hjir laitsje ik. Hjir stean ik noed foar it gewaaks. Tsien wierheden en fjouwer myten. Hjir bin ik te wrâld brocht, hjir bin [...]