• 15 mei 2019

    ARJAN HUT -  De ien hat it te drok mei hûswurk, de oar leit yn pyama op de bank te gamen, dat sûnder de bern geane Elizabeth en ik  te stêd yn. It is 'Memmedei Muzykdei', de wyn is fris, mar de sinne skynt en rûnom yn de stêd binne konserten, al sille wy net oeral oan ta komme. Earst kuierje we nei Post Plaza. [...]

  • 30 december 2013

    WIM HAZEU -   Mijn vriend Regerus Steensma vertelde me op een winterse dag in 1969 dat Theun de Vries het epische gedicht ‘In memoriam’ van Douwe Tamminga had vertaald. Aarzelen deed ik geen moment en ik belde Theun op met de vraag of ik de vertaling in mijn tijdschrift Kentering mocht plaatsen. Hij reageerde aldus op mijn verzoek: ‘Ik vond uw reactie bijzonder prettig, [...]

  • 11 november 2012

    At it giet om literêre prizen hawwe wy in reputaasje heech te hâlden.