• 17 september 2014

  Op de webside by it skilderij komt it fers yn 4 faaks 5 talen, by eltse taal in eigen filmke. Dizze wurdt in foarpriuwke, yn it Ingelsk.          

 • 9 juli 2014

  Op it stuit wurkje ik oan de ynfolling fan de QR-koade, rjochtsûnder op de skildering.

 • 11 juni 2014

  Earst in skilderij meitsje en dat dan bedrukke op in âlde drukpers. It wie spannend. It mocht net ferkeard gean en dat die it lokkich net. No noch yn in list sette en de link meitsje nei de digitale wrâld. En dy wrâld noch stal jaan. Healweis.  

 • 6 mei 2014

  U-kapke wurdt in projekt dêr’t de letter Û yn sintraal stiet. U-kapke is letterlik it sintrum fan in skilderij op papier, mar ek de earste letter fan in fers. Yn leaden letters is it fers setten, no earst noch om út te finen op hokker wize it op it skilderij printe wurde kin. Mar it wurdt noch mear. U-kapke makket in wurd, wurden meitsje in [...]

 • 22 januari 2014

  HENK WOLF -  Voor een herwaardering van de aanspreekvorm ’gij' heb ik nog nooit iemand horen pleiten. Voor een ’gijlieden' trouwens ook niet. Die vormen zijn uit het dagelijks taalgebruik verdwenen. Ze zijn vervangen door ’jij', ’u' en ’jullie'. Herinvoering van die oude vormen is ook niet mogelijk, daarvoor is de connotatie te sterk. Haast iedereen zal ze als ouderwets, archaïserend aanvoelen. Vandaag stond er [...]

 • 7 mei 2013

  HENK WOLF - Provinciale Staten van Friesland hebben besloten de officiële Friese spelling te wijzigen. Het beruchtst is de nieuwe regel voor de schrijfwijze van de oe-klank. De nieuwe regel zegt dat er een oe wordt geschreven als het 'duidelijk overeenkomstige Standaardnederlandse woord' die ook heeft. In andere gevallen wordt een û geschreven. Die regel zou eenduidig en makkelijker leerbaar zijn. Laten we eens bij [...]