• 9 maart 2015

    NIELS LAHUIS - Keunstneres Margaret Keane is yn oktober 1970 te gast yn in lokaal radioprogramma yn San Francisco. De útnoeging fynt plak op basis fan har oankommende eksposysje yn de Cory Art Gallery. It petear feroaret lykwols drastysk fan rjochting nei in ferrassende iepenbiering fan Keane. Jierrenlang is sy de frou west efter de oergryslik populêre keunstner Walter Keane, skilder fan bern mei eigenaardich [...]

  • 7 april 2014

    NIELS LAHUIS – De Beat Generation. Een term gelinkt aan enkele invloedrijke schrijvers, ontstaan vlak na de Tweede Wereldoorlog in New York. Kernleden zijn dichter Allen Ginsberg en de schrijvers Jack Kerouac en William S. Burroughs. Samen zijn ze verantwoordelijk voor Amerikaanse meesterwerken als Howl (Ginsberg), On The Road (Kerouac) en Naked Lunch (Burroughs). De totstandkoming van deze Beat Generation staat centraal in Kill Your [...]

  • 29 maart 2013

    TSJOMME DIJKSTRA –  Filmteater oan it Saailân: fan ‘underground’ nei ‘uptown’ Se ha der lang wurk fan hân, de minsken om Film yn Friesland hinne: de ferhuzing fan it Ljouwerter filmteater. Fan it smûke filmhús, by skouboarch De Harmonie yn, nei it grutte nije gebou fan it Fries Museum oan it Saailân. Mei it seisdaagse ‘Vlaams, Fries en Nederlands Filmfestival’ hat filmteater Slieker Film op [...]