• 28 januari 2016

    De lêzende mins, Jurjen van der Hoek redaksjoneel, Urginsje ynhâldsopjefte Marita de Jong, Eeltsje Hettinga, It Font Henk Zwart, Midden in de winternacht Karen Bies, Grut Barend van Heusden, Kunstonderwijs kan niet zonder kennis Portfolio, Herman Noordermeer Elske Schotanus, David Lelieveld, Oarloch as ynspiraasje Tsead Bruinja, Nyk de Vries, Wa en wat lit ik sjen? Willem Haanstra & Willeke Brandsma, Melis van der Sluis, Keramist [...]

  • 28 januari 2015

    Hy is binnen! It earste nûmer fan dit jier. Fan no freed ôf oan by al ús abonnees op ’e matte. Benijd nei de ynhâld? Klik hjir. Abonnee wurde, of ris in proefabonnemint op de Moanne probearje? Klik hjir foar it oersjoch fan de mooglikheden. In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei [...]

  • 26 januari 2014

    De lêzende mins, Henk Veenstra, Meindert Talma lêst redaksjoneel, Ynspiraasje ynhâldsopjefte Richard de Boer, Krisis regiosjoernalistyk Ferdinand de Jong, Ringtone Karen Bies, Koarkjebreidzje Dirk van Ginkel, Anne Feddema, De inspirerende gloed van geraniums Wendy Kennedy, Tjeerd Andringa, De ympakt fan lûd portfolio Nina Peckelsen Froukje Sijtsma, Gelly Talsma, Hilda Boesjes-Beljon, kultureel ûndernimmerskip Witte de Vries, Sint Brendan, patroan fan de doalenden Dirk van Ginkel, Extremen [...]