Nûmer 1

Publisearre op 28 januari 2016

De lêzende mins, Jurjen van der Hoek
redaksjoneel, Urginsje
ynhâldsopjefte
Marita de Jong, Eeltsje Hettinga, It Font
Henk Zwart, Midden in de winternacht
Karen Bies, Grut
Barend van Heusden, Kunstonderwijs kan niet zonder kennis
Portfolio, Herman Noordermeer
Elske Schotanus, David Lelieveld, Oarloch as ynspiraasje
Tsead Bruinja, Nyk de Vries, Wa en wat lit ik sjen?
Willem Haanstra & Willeke Brandsma, Melis van der Sluis, Keramist in aardse patronen
Eppie Dam, Under de flach fan de sinne
Eppie Dam, It fjoer fan de ierder
Eppie Dam, It skaad fan de earn
Ernst Bruinsma, Sint Anthony Gasthuis
Vanessa Smith, Saskia Wagenvoort, Ongezochte vondsten
Geart van der Meer, Dat Frysk lêst net sa maklik
It bêste fan deMoanne.nl
Jan Kleefstra, Samar in mins fan it lân
Harrie Kuitert, De vrije Fries
Jaap Krol, Ferdwine achter it behang
Jannewietske de Vries, Ja

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00. In los eksimplaar fan de Moanne kostet €6,50.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]