• 6 mei 2015

  RIXT BOTTEMA -  Meiwurkers fan Tryater stelle inoar fragen oer wurksumheden by Tryater. Dizze kear beantwurdet Rixt Bottema in fraach fan Jan Ros. Jan Ros stelde de folgjende fraach oan Rixt Bottema: 'By in protte dingen dy’t by in teaterbedriuw as Tryater barre stiest net stil, mar se binne wol hiel belangryk. Kinsto my útlizze wat it plannen fan in toernee ynhâldt en wêr’t de [...]

 • 18 maart 2015

  TRYATER -  Meiwurkers fan Tryater stelle inoar fragen oer wurksumheden by Tryater. Dizze kear beantwurdet Jan Ros in fraach fan An de Wrede. Sy frege: 'Jan, do hast De IIsfoarstin foarmjûn, no bouwe wy oan dyn ûntwerp foar Brekber yn Keramiekmuseum Princessehof. It binne yn myn eagen twa útersten kwa foarmjouwing. Is dêr in parallel oan te wizen?' De IIsfoarstin en Brekber lykje in earste [...]

 • 13 mei 2014

  ELSKE SCHOTANUS -  It is soel en brodzich as ik, nei in petear mei Jan Ros en Linda Eijssen, ‘creatives’ by de IIsfoarstin - de strjitopera fan Tryater dy’t 15 maaie yn premjêre giet - op it Wilhelminaplein stean, dêr’t de cast, dizze middei noch sûnder it koar, repetearje sil. Neist de trúk fan it teaterselskip stiet, as in grutte piramide, de mei spegeldiggels besiedde rok fan de iisfoarstin klear, nei [...]

 • 6 mei 2014

  ELSKE SCHOTANUS -  Het leegstaande bankgebouw op de hoek van de Doelesteeg, vlak bij het Saailân waar de cast die middag zal repeteren, fungeert als uitvalsbasis en opslag voor De IIsfoarstin, de voorstelling die van 13 tot en met 31 mei in de Leeuwarder binnenstad te zien zal zijn. De kale ruimten, met hier en daar afgedankt en achtergelaten kantoormeubilair, ogen naargeestig. Wie aan de [...]