• Hynder en wein by de útfeart fan Gerrit Breteler

  29 mei 2023

  HYLKE TROMP - FOAROF Doe’t de redaksje fan De Moanne my frege om in In Memoriam foar Gerrit Breteler, wiene wy noch op fakânsje. Ik woe net wegerje en yn de hektyk fan it regeljen fan in betider weromreis sei ik ta dat se de taspraak dy’t ik foar it ôfskie skriuwe soe, wol publisearje mochten. Efternei besjoen is dy te persoanlik wurden en te [...]

 • 26 juni 2016

  Hoi Gerrit, Nee sorry, ik koe der net by wêze, sneontejûn op it City Proms festival. Wurk moast eefkes foargean. Dus ik miste dyn optreden mei it Stendenkoar, wêrby't jim it requiem 'It komt, sa't it giet' opfierden, oer de teloargang fan it Fryske plattelân. It spiet my echt dat ik net komme koe, nei ôfrin hie'k graach eefkes mei dy prate wollen. Want ik [...]

 • 28 juni 2013

  Westhim – Freed 28 juny hâldt de Gerben Rypma Stichting op de terp fan Westhim, mei sicht op Greonterp-Blauhûs syn fjirde kultureel-literêre Midsimmerjûn (*). Trije renommearre dichters stappe dy jûn nei foaren: Delphine Lecompte, Ellen Deckwitz en Elmar Kuiper. Sawol Lecompte as Deckwitz krigen de C. Buddingh-prijs, in priis dy’t alle jierren takend wurdt foar it bêste debút yn de Nederlânsktalige poëzy en dy’t sûnt [...]

 • 21 februari 2011

  Gerrit Breteler zingt in de Sint Hippolytuskerk in Olterterp Op zondag 6 maart 2011, om 15:00 uur, treedt de bekende zanger Gerrit Breteler op in het romantische, middeleeuwse kerkje van Olterterp, bij Beetsterzwaag. Hij wordt begeleid door Clara Rullmann, piano. Op het programma van Gerrit Breteler staan vooral poëtische Friestalige liederen. Gerrit Breteler (Enschede, 1954) verhuisde in 1967 naar Friesland. In 1975 studeerde hij cum [...]