• 3 september 2015

    KAREN BIES -  Ik sit by de Hema yn Drachten mei in moarnsbrochje foar in euro. Omdat der oars niks iepen is, mar ek omdat ik de Hema-kofjecorner gewoan leuk fyn. Om distiid sit dêr de trochsneed fan de Drachtster befolking. Alderein oan de kofje, pubers dy’t foar skoaltiid ôfprate, âlders mei pjutten en fierders kom ik dêr altyd deselde iensume sielen tsjin. Dat tinke [...]

  • 19 januari 2010

    MARITA DE JONG -  De kofje is brún, hie jonkhear Cees van Eysinga sein troch de tillefoan, en hy hâldt wurd. We sitte yn de moaie histoaryske wenning op Huis ter Heide dêr’t hy tegearre mei syn frou, mefrou M.C.E.W. van Eysinga - barones van Harinxma thoe Slooten, wennet. De keamer azemet ‘grandeur’. Portretten fan foarâlden oan de muorren, antike meubels, foto’s yn listjes, grutte [...]

  • 10 december 2004

    BOUKE VAN DER HEM -   In pear dagen nei it ôfslachtsjen fan Theo van Gogh waard dit my thús yn breedbyld skildere: J.P. Balkenende ûnferwachts op wurkbesite yn Uden, by de ôfbaarnde, islamityske (‘swarte’) skoalle. De lusifers soenen út wraak oanstrutsen wêze troch white power. De kamera folgeBalkenende, alles live. Hyeage de ramp oer en distansjearre him der fan, hiel korrekt. Op in stuit stie [...]