• foto: Linus Harms

  1 mei 2009

  KAREN BIES - (foto: Linus Harms) Saskia Bak (1964) is ôfrûne jannewaris beneamd ta de nije direkteur fan it Fries Museum en keramykmuseum it Princessehof. In grutte ferrassing wie dat net. Al tsien jier wie se adjunkt en se foarme sûnt 2006 mei Cees van ’t Veen de Ried fan Bestjoer. Har rol is wol feroare: sy is no it gesicht fan it museum en [...]

 • 1 maart 2005

  KAREN BIES – In nij Fries Museum is kommendewei, as it oan Cees van ’t Veen en syn meiwurkers leit. It ûntwerp fan arsjitekt Hubert Jan Henket is der, oan de Turfmerk wurde de plannen fierder útwurke. It wachtsjen is noch op de polityk, want in nij museum betsjut tagelyk in werynrjochting fan it hiele Ljouwerter Saailân. Dizze maitiid falt it beslút. It is noch [...]

 • Jeroen Horsthuis fotoburo het Hoge Noorden

  1 februari 2003

  KAREN BIES – It waait noch like hurd oer it Ljouwerter Saailân. Sil de wyn lizzen gean as hjir oer in pear jier it nije Fries Museum stiet? It referindum yn maaie joech net folle stipe, der is ek noch altyd in soad argewaasje oer it jild en der bestiet by guon minsken in grut wantrouwen oer it belied fan de museumdireksje. Mar de mearderheid [...]

 • Beeldmontage door Bauke Tuinstra

  1 december 2002

  HUUB MOUS - It Frysk Museum hat fan de ferline jier ferstoarne arsjitekt Abe Bonnema achttjin miljoen euro krigen foar nijbou ‘op of aan het Zaailand’  yn Ljouwert. Oanlieding foar Omrop Fryslân om op 17 juny in diskusje te organisearjen oer it ideale plak en de opset fan sa’n nij museum. Moderne keunst of ek mear romte foar it Fryske ferline? In ienriedich antwurd kaam [...]