• 21 oktober 2015

  KAREN BIES -  Foppe is werom by it earste alvetal fan Hearrenfean en dat is hartstikkene goed. Al koene de measte spilers syn pakesizzers wêze, ik soe it moaier fine as se ‘meneer De Haan’ tsjin him sizze. Of ‘meester Foppe’. Foppe kin goed mei de jeugd. As gimmestyklearaar soarge hy derfoar datst net út de ringen foelst by it fûgelnestje. Of klom hy yn it [...]

 • 1 maart 2015

  KAREN BIES -  Moai om twa Fryske klups yn de earedivyzje te hawwen. Ik bin foar Hearrenfean én Cambuur, want ik wol hjir net
 myn libben op it spul sette, ek hooligans lêze de Moanne nammentlik. Ik sis gewoan, lykas alle froulju, dat ik altyd foar dyjinge bin dy’t achter stiet. Fuotbaljen is leuk om nei te sjen mar net yn in stadion, want ik [...]

 • 25 februari 2015

  GERBEN DE VRIES -  Sinds SC Heerenveen en FC Groningen beide in de eredivisie voetballen is er elk jaar weer sprake van twee heuse noordelijke derby's. De supporters van de clubs - beide op zijn best subtoppers - vinden het in principe niet erg van elke willekeurig andere club te verliezen, maar deze onderlinge wedstrijd dienen gewonnen te worden. De situatie werd wat gecompliceerder toen [...]

 • 7 september 2013

  KAREN BIES - De alderleafste susters en dokters wurkje yn it sikehûs fan Drachten. Ik ried jim allegear oan om jo dêr ris in dei opnimme te litten. Net mei in aaklike sykte fansels, mar foar in lytse yngreep. By my wie it in operaasje oan de foet. It like my ta dat pleatslike ferdôving genôch wêze soe. Mar nee, dat moast op syn minst [...]