• 29 mei 2019

  ALY VAN DER MARK -  Wy ha ôfpraat ûnder ien fan de moaiste beammen fan Ljouwert, de treurbûk yn de tún fan it Sint Anthony Gasthûs. Wy ha beide in konneksje mei dy beam; Johannes syn âldomke Anne Okkes Bosgra hat him yn 1890 levere, túnarsjitekt Gerrit Vlaskamp, in âldomke fan myn man Ids Westra, hat him der del set.   De romantyske, idealisearre natuer [...]

 • 11 november 2013

  GERBEN DE VRIES -  Elkenien kin de útdrukking ‘histoaryske sensaasje’. De skiedskriuwer Johan Huizinga bedoelde hjirmei it direkte en ûnmiddellike kontakt mei it ferline troch in relatyf ûnbetsjuttend objekt as bygelyks in print, in âld boek of in klank út in Midsieusk liet. It is de sensaajse fan troch it kaaigat fan de tiid te sjen. Aly van der Mark hie sa’n momint wa wit [...]

 • 14 september 2013

  Nei oanlieding fan it krektferskynde boek 'Het prieel op de heuvel' van Aly van der Mark oer de Fryske túnarsjitekt Gerrit Vlaskamp organisearret De Culturele Onderneming in 'Vlaskamp-excursie'. In middei wêrby't jo tegearre mei de skriuwster in reis meitsje lâns in hânfol Vlaskamp-tunen. Fan it âlde hûs fan de boargemaster fan Baarderadiel, lâns Jorwert en de pastorytún rjochting Stiens dêr't de hjoeddeistige bewenners fan it [...]

 • 22 juni 2013

  Friese tuinarchitect aan vergetelheid onttrokken Vrijdag 14 juni organiseerde Landschapsbeheer Friesland in De Koperen Tuin in Leeuwarden het mini-symposium 'De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp'. Centraal stonden de uitkomsten van de door LBF geïnitieerde en begeleide inventarisatie van 40 van de oorspronkelijke 308 Vlaskamptuinen in Fryslân. Naast de onderzoeksresultaten, was er aandacht voor de presentatie van het boek van Aly van der Mark over 6 [...]